Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Om tillägget till översiktsplanen

Det tematiska tillägget till översiktsplanen för Österåkers kommun syftar till att fördjupa frågor som är specifika för kommunens kust och skärgård. Likt översiktsplanen redovisar det tematiska tillägget grunddragen för den tänkta användningen av mark och vatten, hur den redan bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur hänsyn ska tas till allmänna intressen och riksintressen.

Det tematiska tillägget med fokus på Österåkers kust och skärgård är ett tillägg till den redan antagna översiktsplanen. Tillägget ska visa kommunens viljeriktning om utvecklingen i kust och skärgården. Enligt plan- och bygglagen kan ett tematiskt tillägg till en kommuns översiktsplan göras då en specifik fråga eller tema vill belysas mer ingående. Översiktsplanen tillika det tematiska tillägget är inga juridiskt bindande dokument utan verktyg för kommunens långsiktiga strategiska arbete.

Läs mer om den antagna översiktsplanen för Österåker 2040.

Förutsättningar för det tematiska tillägget

Det tematiska tillägget utgår från de planeringsmål och strategier som togs fram i översiktsplanen. Vidare tar det tematiska tillägget hänsyn till nationella som regionala intressen, allmänna intressen, riksintressen samt övriga regionala och kommunala utvecklingsmål och strategier.

Din åsikt har betydelse

Under arbetet med det tematiska tillägget kommer flera tillfällen ges för dialog och medverkande. Inkomna synpunkter och idéer kommer ha en stor betydelse för den slutliga produkten.

Tidplan

Så går det till och så här ser tidplanen ut för arbetet.

Vem gör vad?

Så här delas ansvaret upp under arbetet med det tematiska tillägget.

Redaktör:
Gösta Bergman

Sakkunnig:
Krister Sernbo
Senast uppdaterad:
måndag 1 juli 2019