Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Naturområden

I Österåker hittar du naturområden på både fastlandet och i kommunens skärgård. Det finns flera frilufts-, natur- och kulturområden i centrala Åkersberga som är värda att besöka.

Österåker har med sin natur och geografiska läge stora möjligheter att erbjuda dig rekreation och avkoppling. I skärgårdskommunen Österåker hittar du lugna fjärdar och utmanande ytterskärgård. Du som är mer tillfreds på fast mark, kan hitta djupa spännande orörda urskogar och skogar med fina svamp- och bärställen. Det finns ett stort och brett friluftsliv i Österåker samt vackra naturmiljöer. 

Tips om natur-, frilufts- och kulturområden att besöka:

Angarnkilen och Bogesundskilen

Brottö kulturreservat

Domaruddens naturreservat

Exerman-Hersby

Gälnan

Hallonstenarna

Halsfambaken

Kålgårdsön

Malmsjön

Näsuddens naturreservat

Själbottna–Östra Lagnö

Trastsjöskogen

Storskär

Äpplarö


Angarnkilen och Bogesundskilen

Här finns både orörd natur, utflyktsmål och friluftsaktiviteter. Här nedan finns karta och en broschyr med flera utvalda smultronställen. Begreppet kilar kommer av de tio stora stråk av natur som sträcker sig från Stockholms innerstad ut mot omgivande landsbygd. Genom Österåkers kommun går två sådana gröna kilar: Angarnkilen och Bogesundskilen.

Grönakilar.se – en webbplats med information och tips på utflykter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tio utvalda smultronställe i Angarn- och BogesundskilenPDF

Karta Angarn- och BogesundskilenPDF

Brottö kulturreservat

Brottö är en halvö som utgör den västra delen av Ingmarsö i den nordöstra delen av mellanskärgården. Brottö skärgårdsjordbruk är Stockholms läns första
kultur­reservat, som bildades 2004. Det småskaliga skärgårdsjord­bruket är karaktäristiskt för hur folk förr livnärt sig i östra Mellansverige. I landskapet kan besökare tydligt se hur strand­förskjutningen, förekomsten av vissa jordar och närheten till goda fiskevatten och naturhamnar styrt markutnyttjan­det och lokalisering av bebyggelse. Både jordbruket och byggnader är representativa och pedagogiska exempel på ett vardagslandskap som varit vanligt i hela länet och som idag är hotat.

Karta Brottölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Domarudden.

Domaruddens naturreservat

Här finns allt från bad och sjöbastu till ytor för lek och spel. Inom naturreservatet hittar du även orörd natur, motionsspår och ädelsfiske i Drängsjön.

Motionsspår och vandringsleder i Domarudden

Exerman-Hersby

Exerman-Hersby är beläget i Tärnanområdet och är ett riksintresse för friluftslivet. Reservatet utgörs av en mosaik av olika skogsmiljöer. Det är det största kvarvarande skogsområdet i Tärnanområdet som fortfarande är relativt opåverkat av skogsbruk. Hällmarkstallskog och granskog av frisk ristyp upptar största delen av reservatet. I området har ett stort antal rödlistade arter påträffats. Exerman-Hersby har blivit ett naturreservat för att bevara ett värdefullt urskogsliknande naturområde och dess skyddsvärda växt- och djurliv. Områdets värde för friluftslivet ska också tas tillvara. Ett annat syfte med naturreservatet är också att visa och informera allmänheten hur naturliga miljöer, strukturer och processer fungerar och ser ut i de variations- och biologiskt rika skogsmiljöerna inom Exerman-Hersby.

Karta Tärnanområdetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gälnan

Reservatet, som ligger 2 kilometer söder om Östra Lagnö, omfattar södra delen av Grönskären och de små öarna Mjölingsören och Bergskäret. På Mjölingsören finns en torräng med enstaka torrakor, mitt på ön ett alkärr och i söder ett mindre parti med hällmarkstallskog. Bergskäret har gles lövskog och någon tall. Grönskären har flacka hällar med sandbotten utanför i väster. Ön kläs av en tallhed/tallängsskog med i söder tilltagande lövinslag. Öarna är genom sin typ och sitt läge i Gälnan värdefulla för det båtburna friluftslivet. Gälnan har blivit ett naturreservat för att säkra ett skärgårdsområde för allmänhetens friluftsliv samtidigt som områdets växt- och djurvärld skyddas och bibehålls.

Karta Gälnanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hallonstenarna

Hallonstenarnas naturreservatet är en ögrupp i Österåkers skärgård som består av öarna Bergskäret, Västerskäret och Norrskäret. Öarna är blandskogsbevuxna och har fina badklippor i öster. Hallonstenarna har blivit ett naturreservat för att bibehålla en vacker del av skärgården, med dess värdefulla djur- och växtvärld samt att säkra ett område av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Karta Hallonstenarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Halsfambaken

Reservatet omfattar ön Halsfambaken och de angränsande skären Lindfambaksklunsarna 1,5 kilometer sydost Östra Lagnö. Halsfambaken är granskogsbevuxen med ett fuktstråk tvärs över ön. På öns nordöstra sida finns en 500 meter lång klippstrand som är väl lämpad för bad. Halsfambaken har blivit ett naturreservat för att säkra ett skärgårdsområde av värde för allmänhetens friluftsliv.

Karta Halsfambakenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kålgårdsön

2002 överfördes Kålgårdsöns naturreservat från Österåkers kommun till Skärgårdsstiftelsen. Reservatet gränsar till Finnhamns naturreservat. Kålgårdsön är på grund av landhöjningen nu i stor sett sammanvuxen med Ingmarsö. Ett dike, paddlingsbart för 50 år sedan, markerar gränsen mellan de bägge öarna. Kålgårdsön saknar fornlämningar, men odlingsrösen finns spridda över hela ön i anslutning till tidigare odlad mark. Till reservatet hör öarna Klippingen och Knokan samt Bockholmen vid Stora Rävsön.

Karta Kålgårdsönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Malmsjön

Reservatet består av en våtmark med sumpskogar och omgivande barrblandskog söder om Malmsjön, 5 kilometer nordost om Roslags-Kulla. Marken i själva kärret utgörs av en kalkhaltig skalgrussbädd. Floran i området har ett rikt inslag av kalkgynnade arter, lundväxter och orkidéer. Malmsjön har blivit ett naturreservat för att bevara ett av de förnämsta orkidékärren i Stockholms omgivningar.

Karta Malmsjön
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Näsuddens naturreservat med Österskär till vänster i bild.

Näsuddens naturreservat

Näsudden ligger i Stockholms inre skärgård och består av en halvö som är omgiven av Täljöviken och Svinningeviken åt väster och Tunafjärden åt nordost. Näsuddens naturreservat är en plats som har förändrats under flera tidsepoker. Du kan också hitta spår från en annan tid i Näs, genom att till exempel besöka en järnåldersgrav. I Näs naturreservat kan du uppleva ett kulturlandskap med stor omväxling på begränsad yta. Här finns det berg med fin utsikt, gammal barrskog, slåtterängar som är öppna, beteshagar, lundartade miljöer och strandängar i gott skick. På Näsuddens naturreservat kan du också hitta porslinsskärvor eller gamla leksaker i åkrarna. Reservatets blandade landskap gör att många olika livsformer trivs här som bland annat ädellövträd, orkidén Adam och Eva, gräshoppsångare, törnsångare och rosenfink. Storskarv syns allt oftare liksom havsörn.

Karta Näsuddens naturreservat
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Själbottna – Östra Lagnö

Naturreservatet Själbottna–Östra Lagnö utgörs av ett mellanskärgårdsområde nordost om Ljusterö. Goda badmöjligheter finns på flata klipphällar både på Östra Lagnö och Själbottna. Östra Lagnö nås med bil via Ljusterö. Själbottna präglas av strövvänliga barrskogar omväxlande med hällmarksområden. Odlingslandskapet har restaurerats och hävdas numera genom bete eller slåtter. Skyddade hamnvikar finns företrädesvis inom Själbottnaområdet.

Själbottna-Östra Lagnö har blivit ett naturreservat för att genom jord- och skogsbruksåtgärder restaurera och vårda för ett omväxlande och ett attraktivt skärgårdslandskap. En art- och individrik fauna och flora skall eftersträvas.

Karta Själbottnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utsikt från berget vid Södersjön i Trastsjöskogen.

Trastsjöskogen

I Trastsjöskogen, nordöst om Margretelund, samsas 200-åriga tallar med ädellövträd och sumpskog. Under 2014 har skogen rustats för att bli ett ännu bättre utflyktsmål för hela familjen. Ett milslångt vandringsspår har anlagts och en annan slinga har tillgänglighetsanpassats med plan terräng. Längs den kan du läsa skyltar om skogens olika trädsorter. Plankbroar över träskmarker samt en ny naturlekplats gör skogen extra spännande att vistas i.

Området har höga naturvärden och ger möjlighet för ovanliga växter, djur och svampar att växa och trivas. På lera platser kan man uppleva kulturmiljöer i form av husgrunder och gamla murar.

Trastsjöskogens besökskartaPDF

Storskär

Naturreservatet Storskär är ett litet reservat som omfattar södra delen av ön Storskär, 4 kilometer norr om Möja. Områdets natur är typisk för mellanskärgården. Storskär har blivit ett naturreservat för att säkra ett för allmänhetens friluftsliv värdefullt område samt att bibehålla ett vackert och representativt avsnitt av skärgårdens natur.

Karta Storskär
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Äpplarö.

Äpplarö

Äpplarö Naturreservat omfattar en del av ön Äpplarö med omkring 20 omgivande öar, holmar och skär med mellanskärgårdsnatur i Äpplaröfjärden och Gälnan. Äpplarö har blivit ett naturreservat för att bibehålla en vacker del av mellanskärgården med dess värdefulla växt- och djurvärld samt att säkra ett område av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Karta Äpplarölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
kulturochfritid

Senast uppdaterad:
tisdag 6 april 2021