Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers idrottsresa

Idrottsrörelsen håller på att förändras. Alla idrottsförbund har gemensamt formulerat en vision om en nyfiken, inkluderande idrott som anpassas efter barns och ungas villkor och förutsättningar. Idrott- och friluftsföreningar, förbund och Österåkers kommun ska tillsammans stötta varandra i förändringen.

Österåkers idrottsresa är en samverkan mellan idrott- och friluftsföreningar, kommunen och RF(Riksidrottsförbundet)–SISU Stockholm. Viktiga beståndsdelar är dialog, utbildning och erfarenhetsutbyte. Samverkans parter har olika kompetens, resurser och funktioner. Dessa ska användas och fördelas på bästa möjliga sätt för att nå idrottsrörelsens och kommunens mål.

Barns idrottande ska ske på barns villkor

Kommunens stöd till idrott- och friluftsföreningar är framförallt riktat till föreningarnas verksamhet för barn och unga. Utvecklingsarbetet, Strategi 2025, genomförs för att barns idrottande ska ske på barns villkor. Föreningsverksamhet ska erbjuda en trygg miljö för barn och unga där de får möjlighet att växa, utvecklas och utmanas. En strävan är att föreningsverksamheten ska erbjudas likvärdigt och vara jämställd och inkluderande.

Samsyn Österåker

Samsyn Österåker – Ett samtal som ska mynna ut i en överenskommelse mellan alla idrott- och friluftsföreningar och kommunen kring gemensam värdegrund. Vid fyra tillfällen träffar kommunen och RF–SISU Stockholm en ordförande plus en person från de idrott- och friluftsföreningar i kommunen som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

På träffarna mejslar vi fram en gemensam definition av trygg, hållbar och utvecklande idrott- och friluftsverksamhet i Österåkers kommun. Definitionen ska spegla idrottens och kommunens styrdokument och genomsyras av FNs barnkonvention.

Första träffen: 20 februari 2020
Andra träffen: 12 maj 2020 - digitalt via Teams
Tredje träffen: 15 september - digitalt via Teams
Fjärde träffen: december - datum meddelas.


Under år 2015 tog Riksidrottsförbundet beslut om en ny verksamhetsidé och ett strategiskt doument. Där antogs fyra övergripande mål:

 • Livslångt idrottande.
 • Idrottens värdegrund är vår styrka.
 • Idrott i förening.
 • Idrotten gör Sverige starkare.

Två år senare, 2017, beslutades om fem prioriterade utvecklingsresor för att de övergripande målen ska nås:

 • En ny syn på träning och tävling.
 • Den moderna föreningen engagerar.
 • Inkluderande idrott för alla.
 • Jämställdhet för en framgångsrik idrott.
 • Ett stärkt ledarskap.

Strategi 2025


Under år 2015 tog Riksidrottsförbundet beslut om en ny verksamhetsidé och ett strategiskt doument. Där antogs fyra övergripande mål:

 • Livslångt idrottande.
 • Idrottens värdegrund är vår styrka.
 • Idrott i förening.
 • Idrotten gör Sverige starkare.

Två år senare, 2017, beslutades om fem prioriterade utvecklingsresor för att de övergripande målen ska nås:

 • En ny syn på träning och tävling.
 • Den moderna föreningen engagerar.
 • Inkluderande idrott för alla.
 • Jämställdhet för en framgångsrik idrott.
 • Ett stärkt ledarskap.

Utvecklingsresan har redan resulterat i att många idrotter har sett över hur de tränar och tävlar. Riksidrottsförbundet tittar mer och mer på hur bidragen till idrotten kan justeras för att stötta föreningar i strategins riktning. Österåkers kommun tillsammans med idrott- och distriktsförbund och föreningslivet, ser över hur vi kan stötta vårt lokala föreningsliv. Vi gör det genom att samverka, omvärldsbevaka, utbilda och samtala. Läs mer om Strategi 2020 och de fem prioriterade utvecklingsresornalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Inspiration & utbildning

Barnkonventionen som lag

Idrottens värdegrund genomsyras sedan många år tillbaka av FNs barnkonvention. När konventionen nu har blivit lag i Sverige blir denna värdegrund än viktigare att lyfta, medvetandegöra och praktisera. Stöd i det arbetet finner föreningarna här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer utbildningar

RF-SISU Stockholm erbjuder löpande utbildningar inom en mängd områden. Just nu genomförs utbildningarna digitalt. Sök aktuella utbildningar här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inspiration

Här finns en podcastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med fokus på föreningsidrott där experter, förebilder, ledare och barn delar sin kunskap om föreningsidrott och inspirerar till utveckling.

 

Om det oönskade händer

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla ska kunna idrotta utan att riskera utsättas för detta. 
Läs mer om trygga idrottsmiljöer och hur du gör om du är orolig för någonting i din föreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du känner oro för att ett barn far illa kan det vara aktuellt att göra en orosanmälan hos Socialtjänsten. Det går alldeles utmärkt att kontakta enheten för barn och ungdom för att bolla ett ärende och få råd och tips om hur du bör gå vidare. Här finns mer information och kontaktuppgifter.

Se denna fantastiska film om den värdefulla föräldrarollen!

Redaktör:
Lottie Skarstedt

Senast uppdaterad:
tisdag 20 oktober 2020