Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tillfälligt föreningsbidrag till följd av Covid-19

Ett tillfälligt bidrag kan nu sökas för ideella verksamheter inom kulturområdet. Syftet är att förhindra att föreningar och stiftelser i kommunen går i konkurs på grund av ekonomiska konsekvenser av Covid-19.

Föreningslivet i Österåkers kommun har drabbats på olika sätt av Covid-19. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare i år vidtagit åtgärder för att stötta idrotts- och friluftsföreningar. Nu inrättas ett tillfälligt bidrag till kultur-, hembygds-, och bygdegårdsföreningar.

Bidraget kan sökas under perioden 1–15 september 2020 på särskild blankett. Bidraget regleras av särskilda riktlinjer.

Riktlinjer

Riktlinjer för tillfälligt bidrag till kultur-, hembygds- och bygdegårdsföreningar med anledning av Covid-19


Ändamål

Syftet med bidraget är att om möjligt undvika konkurser inom kommunens föreningsliv orsakade av intäktsbortfall och/eller ökade kostnader med anledning av Covid-19. Stödet avser ekonomiska konsekvenser med anledning av covid-19 under perioden mars-augusti 2020.

Vem kan söka det tillfälliga bidraget?

Bidraget avser i första hand bidragsberättigade ideella kultur-, hembygds- och bygdegårdsföreningar och stiftelser i Österåkers kommun som inte kommit i åtnjutande av andra kommunala, regionala eller statliga stödinsatser.

Föreningen skall på ett tydligt sätt kunna visa på ett kritiskt ekonomiskt läge, med risk för att behöva lägga ned sin verksamhet på grund av covid-19.

För att kunna komma ifråga för stödet måste föreningen på ett tydligt sätt kunna beskriva vilka åtgärder som den för egen del har vidtagit, och planerar att vidta, för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av covid-19.

För vad kan man söka?

Endast styrkta kostnader och intäktsbortfall kan ersättas. Ansökan ska innehålla verifikationer. Ekonomisk kompensation kan utgå för:

  1. faktiska merkostnader som uppstått för föreningen med anledning av covid-19
  2. uteblivna eller minskade intäkter för föreningen på grund av inställd, reducerad eller uppskjuten verksamhet.

Förening som haft minskade kostnader med anledning av Covid-19 ska redovisa detta i ansökan.

När kan man söka?

Ansökan kan göras 1-15 september 2020.

Hur söker man bidraget?

Bidraget söks genom särskild blankett som publiceras på österåker.se/kulturbidrag den 1 september. Underskriven ansökan ställd till Kultur-och fritidsnämnden skickas till kulturochfritidsnamnden@osteraker.se eller per post.

Hur fattas beslut om bidrag?

Beslut fattas av kultursekreterare på delegation enligt delegationsordning i samråd med arbetsgrupp utsedd av förvaltningschef.

När får man besked?

Beslut meddelas inom två veckor från sista ansökningsdag.

Hur ska bidraget redovisas?

Bidraget redovisas senast 31 maj 2021. I redovisningen skall ingå föreningens reviderade årsbokslut för år 2020.

Principer för fördelning av bidraget

Det ekonomiska stödet är begränsat.

I de fall föreningarnas ansökningar sammantaget överstiger avsatta medel kommer kommunen att behöva prioritera bland ansökningarna. Följande prioriteringar kommer att vara vägledande:

  1. Föreningar med betydande verksamhet för kommunens kulturella infrastruktur kommer att
  2. Stödet ska bidra till föreningarnas fortsatta överlevnad, varför det är angeläget att den ekonomiska förlusten under perioden ställs i relation till föreningens totala ekonomiska situation. Den ekonomiska skadan i relation till föreningens omsättning kommer därför att vara en grund för prioritering. Förening med liten ekonomisk påverkan sett till omsättningen kan således komma att erhålla minde eller utebliven kompensation.

Övrigt

För att en förening ska kunna få bidrag i Österåkers kommun ska denna vara bidragsberättigad i Kultur- och fritidsnämnden.

Beviljade bidrag utbetalas till föreningens plus- eller bankgiro. Föreningen kan bli återbetalningsskyldig för bidrag som utbetalats på felaktiga ansökningsuppgifter.

Bidrag kan inte ges till förening vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata medlems yrkesmässiga, fackliga, religiösa, politiska eller privatekonomiska intressen. Bidrag utgår inte heller till stödföreningar, supporterklubbar, elevföreningar eller förening som beviljats verksamhetsbidrag från annan kommunal förvaltning.

Utskriftsbar PDF Pdf, 100.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Tjänsteutlåtande

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett i PDF-format Pdf, 196 kB.

Obs! Sista ansökningsdag 15 september 2020

Redaktör:
kulturochfritid

Publicerad:
måndag 31 augusti 2020
Senast uppdaterad:
måndag 21 december 2020