Slussen och Slussholmen rustas och byggs om

Bild

Slussen och Slussholmen restaureras.

Slussholmen i Åkers kanal är en omtyckt plats. Nu pågår arbetet med att varsamt restaurera och bygga om slussen, dämmet, fiskvandringsleden och på ön. Det innebär att både slussen och ön är stängda.

Åkers kanal är en plats för rekreation och upplevelser för alla Österåkersbor. Här växer stadsparken fram med sitt utomhusgalleri för konst, planteringarna och träden, sittplatser, aktivitetspark, vacker natur och promenadstigar längs med vattnet. Här finns också många historiska inslag med Långhundraleden, Ekbacken och Åkersbro. Och här, mitt i Åkers kanal, hittar vi Slussholmen och slussen.

Slussen stängd

Slussen är stängd för restauration. Det innebär att du inte kan ta dig till eller från Garnsviken via Åkers kanal med båt. Det är inte heller möjligt att bära kanoten över Slussholmen, men möjlighet finns fortfarande att bära sin kanot på gång- och cykelvägen som går parallellt med kanalen.

Slussholmen avstängd

Passagen över till Slussholmen och hela ön beräknas vara helt avstängt till och med december 2022. Däremot går det att som vanligt ta sig över kanalen via gångbroarna norr och söder om Slussholmen. Det går att promenera på gångvägarna längs kanalen på båda sidor, förutom under kortare avstängningar.

I arbetsområdet ingår förutom slussen och Slussholmen, ett vattenområde markerat med bojar. Området börjar norr om Ekbacken och slutar söder om Slussholmen. Det är inte tillåtet att vistas inom detta område av säkerhetsskäl.

Fler ska hitta hit i framtiden

På själva Slussholmen är målet att skapa en förståelse för platsens historia och göra den tillgänglig för fler. Gångbroarna blir bredare och det tillkommer nya bryggor, som anpassas till besökare oavsett om de kommer vattenvägen eller landvägen. 

Förbättrad väg för fiskarna

Den östra vattenpassagen är en viktig fiskvandringsväg som behöver bli mer tillgänglig för att kunna fungera på bästa sätt. Här finns även ett dämme som styr vattennivån uppströms. Fiskvandringsvägen ska byggas om för att passa fler fiskar, då den är för brant i nuläget. Dämmet, som reglerar vattennivån uppströms, ska få ett säkrare och mer effektivt utförande då det automatiseras.

Tidplan för arbetet

  • Juni 2021: Muddring (schaktning under vattnet) norr om dämmet.
  • Juli-augusti 2021: Installation av stödkonstruktion i form av en spont tvärs över hela kanalen. Detta för att torrlägga området runt Slussholmen inför arbetet.
  • Hösten och vintern 2021/22: Arbetet med nytt dämme och ny fiskvandringsled utförs. Klart april 2022.
  • Från april 2022 kommer nya bryggor byggas och finplanering och belysning slutföras.
  • Parallellt med att arbetena med dämme och fiskvandringsled pågår kommer slussportarna demonteras och restaureras på verkstad.

Ny detaljplan

Slussanläggningen, dämmet och fiskvandringsleden finns inte med i den nuvarande detaljplanen och därför håller kommunen på att ta fram en ny detaljplan där dessa ingår. I detaljplanen ingår även kortare marksträckor längs med Åkers kanal och längs med utloppet från Smedbyån till kanalen.

Arbetet med att renovera Slussholmen pågår parallellt med att kommunen håller på att ta fram en ny detaljplan. Det är Peab som utför arbetet på Slussholmen.

Om du vill använda din båt utanför Garnsviken

Det finns båtramper du kan använda dig av ifall du vill komma ut i havet.

Om båtar och hamnar

Veckorapporter från arbetet

Filmer från arbetet

Här kan du se hur det ser ut vid Åkers kanal och Slussholmen i september respektive juni 2021.

September 2021:

Juni 2021:

En historisk händelse när slussportarna lyftes på plats igen

I slutet av oktober 2022 lyftes de mer än 100 år gamla slussportarna på plats igen efter att de restaurerats hos ett varv i Göteborg. Utseendet på portarna har bevarats i möjligaste mån och tack vare denna restaurering kan de finnas kvar på platsen i många år till.

Slussportarna monterades för första gången 1912 och de har inte bytts ut sedan dess. De har renoverats ett fåtal gånger, senast på 80-talet. Då lyftes portarna inte bort utan de reparerades där de satt med ett mindre lyckat resultat. Det var därmed en historisk händelse när portarna nu efter mer än 100 år lyftes på plats igen efter en nogrann restaurering. Närvarande var Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens orförande.

Publicerad:
Senast uppdaterad: