Samverkan för skolnärvaro

8 elever sitter vid bord och skrattar

Idag vet man att problematisk skolfrånvaro är en komplex väv av både individfaktorer, skolfaktorer och sociala faktorer (familj och vänner) där man behöver man skapa samsyn och samarbeta för att få till stånd en fungerande skolgång. Det är sällan det finns enkla lösningar på dessa komplexa problem. Det är därför av största vikt att samarbeta och tänka tillsammans i dessa fall. Pedagogcentrum samarbetar med kommunens centrala elevhälsa och socialförvaltningen kring detta arbete.

I insatsen Familjebehandling i skolsamverkan ingår fyra olika delar. Den del som innefattar den externa insatsen innefattar att stödja skolans arbete för att undanröja de vidmakthållande skolfaktorer som framkommit i ärendet. Den innebär även att stödja skolan när det gäller att utvärdera skolans åtgärder som bestäms på skolstartmötet. Slutligen erbjuds även skolan stöd i att utveckla sitt arbete när det gäller att främja närvaro samt förebygga frånvaro på skolnivå. I det övergripande rutindokumentet "Att främja närvaro, förebygga och åtgärda frånvaro" finns beskrivet hur skolan kan få stöd i att arbeta med att främja närvaro, förebygga och åtgärda skolfrånvaro.

Vissa elever har ett problematiskt förhållande till skolan. Det kan resultera i ett frånvarobeteende som kan se ut på följande sätt.

  • Skolk – regelbunden frånvaro från en eller flera lektioner utan giltig orsak
  • Hemmasittande – dra sig undan och isolera sig, ofta i hemmet en månad eller mer
  • Korridorsvandring – frånvarande på en eller flera lektioner, men ändå kvar i skolan
  • Återkommande sen ankomst – kommer ofta försent till lektioner och samlingar
  • Återkommande giltig frånvaro – regelbunden frånvaro på grund av sjukdom eller privata angelägenheter

Det konkreta arbetet med att främja närvaro samt att upptäcka, utreda och åtgärda frånvaro leds av rektor med stöd av elevhälsoteamet, EHT, på skolan. All personal är viktig när det gäller att främja närvaro och motverka frånvaro. Mentor har ett särskilt ansvar för sina elever när det gäller att upptäcka frånvaro samt att samverka med berörda vid frånvaroproblematik.

Extern handledning kan vara ett bra sätt för skolan att få syn på de egna insatserna och rutinerna, både det som är bra och det som behöver utvecklas.

Pedagogcentrum
Besöksadress
Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad: