Med Målen i Sikte (MMiS)

Utbildningsnämndens modell för uppföljning av kvalitet och måluppfyllelse omfattar verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem i kommunala och fristående verksamheter samt pedagogisk omsorg i vissa delar.

Genom att kontinuerligt och systematiskt följa upp och utvärdera utbildningen samt analysera resultaten, skapas förutsättningar för att förbättra utbildningens kvalitet och öka måluppfyllelsen i förhållande till de nationella målen i läroplanerna. Syftet med kvalitetsmodellen är att identifiera såväl generella som lokala utvecklingsområden till stöd för huvudmännens utvecklingsarbete och nämndens övergripande insatser och resursfördelning för likvärdig utbildning där Pedagogcentrums insatser är centrala. Därutöver ska medborgarnas möjlighet att göra medvetna val av verksamhet underlättas genom kommunikation av resultat på webben.

Pedagogcentrum ansvarar för att genomföra och följa upp de enkäter som ingår i kvalitetsmodellen och som riktar sig mot förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem i kommunala och fristående verksamheter.

Process för genomförande

Juni/augusti: Uppsättning av enkäter, inklusive eventuella förändringar i frågebatteri eller målgrupp

  • September/oktober: Genomförande i grundskola/anpassad grundskola
  • Oktober/november: Genomförande i förskola
  • Oktober/november: Sammanställning av resultat på enhets- och helhetsnivå
  • Oktober/november: Kommunikation av resultat till enheterna
  • Januari-mars: Kvalitetsdialog erbjuds samtliga utförare i samband med resultatredovisning för att tillsammans med rektor/ledningsgrupp analysera de resultat som framkommer samt identifiera eventuella insatser kopplat till dessa.
  • Mars: Kommunikation av resultat till nämnden i samband med årsbokslut

Kvalitetsdialoger genomförs med samtliga kommunala enheter tillsammans med skolcheferna. De fristående enheterna uppmuntras att göra detsamma, det vill säga inbjuda sina respektive skolchefer till kvalitetsdialogen.

Pedagogcentrum
Besöksadress
Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad: