Förhållningsätt och strategier kring språkutveckling

Pappa leker och talar teckenspråk med sin son

För att arbeta med språkutveckling behöver det finnas gemensamma förhållningsätt och strategier, som i sin tur kan ge ett strukturerat och systematiskt stöd att vidareutveckla språket. Det kan exempelvis innebära att göra en kartläggning på förskolan om språkdomäner om ett barn som har ett annat modersmål, eller hitta gemensamma strategier för hur man tydliggör nya begrepp i undervisningen.

Kompetensutveckling

Pedagogcentrum har köpt in det språkutvecklande läromedlet Polyglutt till samtliga förskolor och utövare inom pedagogisk omsorg. Inläsningstjänst har en sida fylld med filmer om hur man arbetar med Polyglutt, länk finns längs ner på sidan under "Relaterade länkar". Därutöver har Pedagogcentrum köpt in ytterligare språkutvecklande läromedel, Widgit Online, till förskolorna. Utbildning i programmen erbjuds löpande.

Pedagogcentrum erbjuder kurser inom TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och språkstörning.

Språkliga förebilder

En naturlig drivkraft till språkinlärning är relations skapande där tryggheten och anknytning kommer skapa förutsättningar för att bygga interaktion där språket kan växa. Språkutveckling startar med att bygga de förtroendefulla och goda relationerna. För i det positiva känslomässiga samspelet uppstår den naturliga språkutvecklingen där barnet vill härma sina språkliga förebilder, en motivation till att kommunicera.

En annan del som blir viktigt i språkutveckling är interaktion, där barnens nyfikenhet och upptäckarlust och intresse får styra i samspelet.

Fem språk principer

Veli Toumela har arbetat många år främst inom förskolan men även i skolan där han observerade och dokumenterade lärares språkanvändning och gav dem återkoppling på hur deras eget språkliga utflöde skulle kunna bli mer språkutvecklande för barnen eller eleverna.

Genom den erfarenheten med det fördjupade arbetet i praktiken formulerade han fem grundläggande språk principer som kan stötta lärare i det språkutvecklande arbetet och särskilt i mötet med elever som lär sig svenska som andra språk.

Veli Tuomelas fem språk principer

  1. Språkutrymme- det finns utrymme för språk i alla dagliga rutin situationer och aktiviteter! Fyll utrymmet med så mycket språk som möjligt! Ge eleverna möjlighet till samtal i större och mindre sammanhang- en till en och i större grupper.
  2. Upplevelser- språket utvecklas när eleverna får klä sina upplevelser i ord, använd alltid ett relevant språk, ett språk anpassat efter kontexten och elevens egen språkutveckling.
  3. Rikt språkbruk- ge eleverna språkliga utmaningar genom att benämna elevernas omvärld. Använd alltid rätt ord för rätt situation.
  4. Språknivå- om den vuxne ligger lite över elevens spåknivå stimuleras och utmanas elevens språkutveckling.
  5. Begriplighet- det är lätt att vara övertydlig med kroppspråk och gester och bilder, men fundera alltid över hur begripligt språket i sig är. ”Skala bort” allt överigt så att språket måste bära av sig självt. Då kan du fånga den reella språkförståelsen och språkanvändningen.
Publicerad:
Senast uppdaterad: