Skräddarsydda insatser

Pedagogcentrum erbjuder skräddarsydda insatser till förskolor och skolor i Österåkers kommun. Vi utgår från enhetens förutsättningar och behov och skapar tillsammans med er en processinriktad fortbildningsinsats.

Arbetsgång för planering och genomförande av skräddarsydd insats:

  1. Rektor identifierar förskolans eller skolans behov av insats
  2. Rektor tar kontakt med Pedagogcentrum
  3. Vi träffas för ett första planeringsmöte där syfte, mål och behov ringas in.
  4. Rektor avgör vilka från enheten, utöver rektor själv, som ska delta i det initiala mötet.
  5. Pedagogcentrum gör ett förslag på innehåll och utförande och delger rektor.
    Fortsatt dialog och planering av insatsen
  6. Genomförande
  7. Uppföljning och utvärdering

Pedagogcentrum erbjuder skräddarsydda insatser till förskolor och grundskolor i Österåkers kommun. Vi utgår från enhetens förutsättningar och behov och skapar tillsammans med rektor (eller representant för rektor) en processinriktad fortbildningsinsats. Det kan vara utveckling av ett arbetslags kunskaper och praktik inom ett specifikt område eller hela enhetens behov av fortbildning kopplat till ett gemensamt utvecklingsområde.

Arbetsprocessen för den skräddarsydda insatsen dokumenteras av medarbetare på Pedagogcentrum och delas efter genomförd insats med enheten.

Schema över hur rutinen är vid beställning av utbilding

Insatsen utgår från rektors beskrivning av identifierat utvecklingsområde och planeringen utgår från rektors och Pedagogcentrums gemensamt inringade behov samt identifierade avgränsningar. Efter det första planeringsmötet arbetar Pedagogcentrum fram ett förslag på insats som presenteras inom två veckor. Förslaget presenteras och eventuella justeringar görs enligt överenskommelse.

Utvärdering genomförs under det sista passet genom att deltagarna svarar på en digital enkät. Pedagogcentrum återger en sammanfattande beskrivning av utvärdering till rektor. Rektor svarar på motsvarande enkät årligen i december, där både skräddarsydda insatser och andra insatser via Pedagogcentrum utvärderas. Utvärderingarna används i Pedagogcentrums kvalitetsarbete.

Forskning och erfarenhet visar att en insats ger större effekt när hela kollegiet har möjlighet att delta på samma fortbildning, vid samma tillfälle.

Publicerad:
Senast uppdaterad: