En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Utveckling

I Österåkers kommun finns flera utvecklingsprojekt likväl som längre utvecklingssatsningar för att stärka skolan och förskolan i kommunen.

Skolutveckling

Utvecklande lärmiljöer, höjda lärarlöner och färre barn per personal i förskolan är exempel på hur kommunen vill skapa en bättre skola för alla. Statistik från Skolverket visar att satsningarna nu börjar ge resultat. Behörighetsgivande utbildning från barnskötare till förskollärare är en tre årig sattsning på kvalité i förskolan som startade 2017. Utbildningen för med sig ny kunskap ut till förskolorna och har stärkt såvl miljöer som didaktiskt arbete under hela den pågående perioden något som visar sig i uppföljningsmodellen med målen i sikte och vid verksamhetsbesök. Pedagogcentrum driver kompetensstärkande åtgärder inom ett antal områden där behovet i vår verksamheter styr utbudet.

Kunskap, professionalism och trygghet är nyckelorden för Österåkers kommun i arbetet med att långsiktigt förbättra skolan. Det är ett arbete som riktas både till friskolor och till skolor i kommunal regi.

Matematikutveckling

Matematik är ett prioriterat utvecklingsområde i Österåkers kommun. Kommunen har därför ett systematiskt och långsiktigt arbete för att stärka matematikundervisningen, genom bland annat bättre uppföljning, fortbildning för lärare och att lärare kan lära av varandra. Mattenätverket träffas några gånger per år för att utvärdera insatser och de arrangerar också mattecaféer ett antal gånger per termin. Denna satsning har givit goda resultat och bidragit till att många elever klarar matematiken i grundskolan vilket i sin tur ger ökad behörighet till gymnasiet.

Förstelärare

Förstelärare är ett led i Skolverkets satsning för att göra läraryrket mer attraktivt samt säkra en god undervisning för elever. Förstelärarna har som uppgift att utveckla undervisningen i sina ämnen och stödja övriga lärare på skolan och kommunen i det arbetet.

I Österåkers kommun finns för närvarande 50 stycken förstelärare. För att arbetet inom skolan ska utvecklas maximalt med hjälp av förstelärare har man bestämt att man är förstelärare inom ett visst ämne. På det sättet kan alla förstelärare, inom varje ämne i kommunen, samarbeta i form av nätverk och stärka skolutvecklingen i alla skolor, inte bara inom den skola man arbetar i.

Verksamhetsförlagd utbildning

VFU är den praktiska delen av en blivande lärares utbildning. Det är under sin VFU studenten tränar på ”hantverket” – det praktiska lärarskapet som bara kan läras genom att göra. VFU är alltså en mycket viktig del av varje blivande lärares utbildning – kanske den viktigaste.

Redaktör:
Tomas Jansson

Senast uppdaterad:
torsdag 7 maj 2020