En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Samverkan och projekt

Pedagogcentrum samarbetar med flera andra aktörer, som kommunens förskolor och skolor, Österåkers bibliotek, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Externa utbildningsföretag med flera.

Genom att samverka med andra aktörer såsom frivilliga organisationer, Specialpedagogiska skolmyndigheten, logopeder, representant för minoritetsspråken i kommunen, biblioteket samt andra projekt i kommunen så öppnar vi upp och når fler. Vi arbetar alla för samma målgrupp, dvs. barnen. Vi försöker hela tiden utveckla vår verksamhet och ta chansen att ansöka om statliga medel när vi ser att behov finns inom olika områden. I år har vi fått statliga medel för tre olika projekt.

 

Projekt via SPSM 2019

 • Att möta olikheter
  • Modell för ökad kunskap kring funktionsvariationer och tillgänglig lärmiljö
  • Implementering och utvecklande av arbetssätt
 • Min skoldag
  • Implementering av webbverktyget

Projekt via SPSM 2018

 • Sensomotorisk träning
  • Utveckla och åstadkomma tidiga åtgärder som utvecklar barn och elever genom rörelse och medveten motorisk träning
  • Kan detta sätt utveckla Österåkers förskolor och skolor till att nå högre välmående och bättre resultat.
 • Skoldatatek 2.0 (IKT)
  • Likvärdighet
  • Implementering av läromedel och ökad förståelse för digitaliseringens utmaningar och fördelar.
  • Ökade möjligheter till fortbildning
 • Webbutbildning "min skoldag"
  • Utbildning/handlingsplan för lärare och elev som lyfter elevens perspektiv på lärandet och elevens lärmiljö.
  • Ökar elevernas delaktighet i utformandet av åtgärder som kan underlätta arbetet i skolan

  Se filmen om projekten:

Kultur/teater

En del i detta är att stötta pedagogers förhållningssätt kring hur man bemöter barns olika känsloliv. Vi har därför startat upp ett samarbete med föreläsare kring Friendy (Eq-dockan). Genom samarbete med kulturen har barnen fått se en interaktiv teater om barns känsloliv.

En föreläsning kring förhållningssätt har erbjudits alla förskolor, pedagogisk omsorg samt förskoleklasser i kommunen. Efter den föreläsning som erbjöds alla framkom det önskemål om att vidareutveckla verktyget för att bli mer tillgängligt för barn och pedagoger. De förskolor som valde att delta i fortsatt samarbete med Friendy föreläsaren fick handledning kring hur man kan använda Friendydockan som ett verktyg i arbetet med barnen. Som ett vidare led i detta har vi även kunnat utbilda två pedagoger på förskolorna till eq certifierade handledare. Tanken är att dessa eq handledarna ska kunna användas i det kollegiala lärandet för intresserade förskolor och familjedaghem.

Biblioteket

Hösten 2014 till slutet av vårterminen 2015 arbetade Metodverkstan och språkverkstan i ett samarbete med biblioteket kring språk, språktentakler. I detta samarbete har det vi granskat en kartläggning på vilka språk som finns representerade i Österåkers kommun och utefter den bjudit in till sagostunder på de representerade språken i bibliotekets lokaler. Även minoritetsspråken har fått sina egna veckor och kommer att representeras.

Till sagostunderna som, infaller med två veckors mellanrum, har olika förskoleverksamheter och annan pedagogisk omsorg kunnat boka in sig för att lyssna till sagor på veckans språk samt på svenska. Vi har valt att kalla de ideella uppläsarna som ställer upp att delta i projektet för språkambassadörer och än så länge har vi haft allt från studenter i lingvistik till gymnasielärare och förskolepedagoger. Utöver sagostunden har pedagoger erbjudits möjligheten att låna med sig lekmaterial och böcker till sina verksamheter från biblioteket. Metodverkstans skapande har även det gått i språkens tecken. Under handledningstillfällena i verkstaden har barn och pedagoger kunnat få vara med att skapa språkbåten, en båt vars stomme dagliga verksamheten Knopen, vård och omsorg, bidragit med. Språkbåten kommer att ställas ut mellan den 16 maj och 9 juni i galleri blå vågen på biblioteket.

I Metodverkstans blogg finns även länkar till musiklistor på de olika språken där tanken är att pedagoger lätt ska kunna använda sig av musiken som språkstimulerande material i sina verksamheter. Bokning till metodverkstan sker som vanligt och språkstunderna bokas via skolboka.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Språkverkstan ingår i flera nätverk på SPSM, (Specialpedagogiska skolmyndigheten) tillsammans med andra specialpedagoger som har en övergripande roll i övriga kommuner. Eftersom vi också tillhandahåller IKT stöd  ingår vi även i skoldatatekens nätverk som arrangeras av SPSM. Språkverkstan har även beviljats statligt bidrag för att förstärka med specialpedagoger.

Redaktör:
Tomas Jansson

Senast uppdaterad:
torsdag 5 december 2019