En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Pedagogcentrum

Pedagogcentrum erbjuder stöd, utveckling och inspiration till förskolor och skolor i Österåker i form av fysiska och digitala fort­bildningar, föreläsningar, workshops och materialutlåning. Verksamheten vänder sig till pedagoger och skolledning och utformas efter behov och önskemål från verksamheterna.

Pedagogcentrum är en fysisk träffpunkt

Verksamheten vänder sig till pedagoger och skolledning och utformas efter behov och önskemål från verksamheterna. Här finns flera olika stödinsatser. Till exempel specialpedagogisk handledning och stöd, olika lärprocesser och tekniska hjälpmedel i förskola och skola. Det finns möjlighet att lägga sina nätverksmöten eller arbetslagsmöten på Pedagogcentrum. Här erbjuds också ett kursprogram som förnyas varje termin. Hos oss hittar du också Språkverkstan, Metodverkstan och Labbverkstan.

Utvecklingsdialog kopplade till utvecklingen av pedagogcentrum

Varje termin möter Pedagogcentrum skolledare från verksamheterna i kommunen i ett utvecklingsdialogmöte vars syfte är att lyfta behov från verksamheterna som kan tas vidare ihop med övergripande uppdrag. Pedagogcentrum ska också lyfta fram styrkor som finns i Österåkers verksamheter och hjälpa till att sprida goda exempel inom förskola och skola.

Språkverkstans pedagogstöd och handledning

Språkverkstan riktar sin verksamhet till pedagoger inom förskola, skola och pedagogisk omsorg - såväl kommunala som fristående verksamheter. I Språkverkstan erbjuds

  • Utlåning av pedagogiskt material och olika lärverktyg främst inom tal, språk och kommunikation.
  • Pedagogstöd och handledning för arbetslag för att hitta metoder att arbeta med barn enskilt eller i grupp.
  • Möjlighet att låna pedagogisk litteratur

Specialpedagogisk handledning

I vårt pedagogiska uppdrag som beskriver arbetet med barn i behov av särskilt stöd behöver man ibland få syn på andra arbetssätt som underlättar mötet med barnet. Genom handledning eller konsultation, enskilt eller i grupp, kan du få nya perspektiv på dilemman som du kan ställas inför. Läs mer om handledning under handledning och konsultation

Metodverkstan

Metodverkstan är en mötesplats där du som pedagog tillsammans med era barn/elever genom olika former av estetiska uttryckssätt får stöd att hitta olika lärstilar. Där ges också möjlighet till stöd i att synliggöra dina kompetenser, kunskaper och lärprocesser. Läs mer under Metodverkstan

Skoldatateket

Alla är unika och vilket stöd man behöver för att få en bra lärsituation är därför individuellt. Ibland behöver elever andra eller fler verktyg för sitt lärande än vad som vanligtvis finns på förskolan/skolan. Dessa kallas alternativa verktyg.

Skoldatateket vänder sig främst till förskole/skolpersonal och erbjuder rådgivning och fortbildning kring alternativa verktyg för lärande.Det finns även möjlighet för förskolorna/skolorna att låna dessa verktyg under en kortare tid, för att undersöka om det är en bra hjälp för eleven.

Labbverkstan

Labbverkstan har sin grund i fortbildning för pedagoger. Detta omsätts genom att pedagogerna tillsammans med sin klass kan besöka Labbverkstan, för att ihop med sina elever lära sig mer om programmering i praktiken. Se olika sätt att implementera pedagogiska metoder i sin undervisning. Just nu ligger fokuset på att implementera programmering i undervisningen men Labbverkstan kan vara just ett labb för nya pedagogiska grepp.

Film om pedagogcentrums erbjudande

Redaktör:
Tomas Jansson

Senast uppdaterad:
tisdag 8 september 2020