En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolledning & organisation

TF Rektor Yvonne Claesson

Biträdande rektor/EHG
Malin Lundin

Samordnande arbetslagsledare
Christofer Behre

Arbetslagsledare mellanstadie
Michael Egnefors

Arbetslagsledare högstadie
Sofia Segergren och Maria Bergkvist


Tråsättraskolans ledningsgrupp

Rektor Yvonne Claesson har det övergripande ansvaret för all verksamhet på skolan. Det är rektors uppgift och utmaning att leda verksamheten så att de nationella målen och kunskapskraven nås och att eleverna ges förutsättningar till goda resultat. Det är därför av största vikt att arbeta för att personalen har god pedagogisk utbildning, ett medvetet förhållningssätt och att fortbildning ständigt pågår.

Rektor, biträdande rektor och ledare för tre arbetslag bildar skolans ledningsgrupp. Du som förälder kontaktar alltid ditt barns mentor/lärare i första hand. Ledarna för arbetslagen ansvarar för den löpande verksamheten i respektive arbetslag.

Vi är organiserade i tre arbetslag. Elevhälsogruppen och administrationen utgör övergripande enheter.

Klassråd

Det är viktigt att eleverna känner delaktighet och har inflytande över arbetet på skolan. I klassråden deltar alla klassens elever. Frågor från klassrådet tar elevrådsrepresentanterna med sig till elevrådet.

Elevråd

Skolan har ett elevråd för mellanstadiet och ett för högstadiet. Elevråden ges möjlighet att påverka utvecklingen på skolan. Även frågor om skolmaten behandlas i rådet.

Skolråd

Skolrådet består av vårdnadshavare som tillsammans med rektor arbetar för att alla elever ska få en så bra skolgång som möjligt. Det ger föräldrar möjligheter att påverka frågor som bidrar till skolutveckling.

Redaktör:
Gabor Rozsa

Sakkunnig:
Yvonne Claesson
Senast uppdaterad:
tisdag 9 februari 2021