En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elevhälsogrupp

Lärande och hälsa påverkar varandra ömsesidigt. Elevhälsogruppens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, men också att stödja elevernas utveckling mot målen.

Tråsättraskolan har en väl fungerande elevhälsogrupp som har många kompletterande roller, där de flesta är tillgängliga fyra-fem dagar i veckan. Principen är öppna dörrar, synlighet och tillgänglighet:

I elevhälsogruppen (EHG) ingår rektor, biträdande rektor, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog, skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledare.

_________________________________________________________________

Om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Skolan är alltid skyldig att utreda orsakerna till svaga studieresultat. Stöd i olika former behövs för de elever som tillfälligt blivit efter i studierna och vilkas studieförutsättningar försvagats på grund av handikapp, sjukdom eller funktionshinder till exempel grava inlärningssvårigheter, depression, ångest eller hälsoproblem. Vid misstanke om behov av stödåtgärder tas kontakt med EHG.

Anpassningar i lärmiljön omkring eleven kan ibland vara tillräckligt för att skapa förutsättningar för utveckling.

Ibland kan en elev vara i behov av mer individinriktade stödinsatser. Dessa kan sättas in i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd. Enskild undervisning av speciallärare under mer än två-tre månader är ett exempel på särskilt stöd.

Särskilt stöd beslutas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Skolans beslut angående särskilt stöd och åtgärdsprogram kan överklagas enligt Skollagen. Beslutet måste överklagas inom tre veckor från det att vårdnadshavare tagit del beslutet. Du kan läsa mer om det på överklagarnämndens hemsida under "mer information".

UTDRAG UR SKOLLAGEN:
25 § Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Redaktör:
Gabor Rozsa

Sakkunnig:
Yvonne Claesson
Senast uppdaterad:
onsdag 23 september 2020