En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elevhälsa

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser finns det tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog.

UTDRAG UR SKOLLAGEN:

25 § Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Vårt arbete bygger på läroplanen LGR-11 och dess värdegrund och innebär att:

 

 • Vi strävar efter att ha ett friskhetsfokus och vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande.
 • Vi har ett holistiskt perspektiv i vårt arbete med hela skolan.
 • Vi har regelbundna träffar och samarbetar kring aktuella elevärenden.
 • Vi har en samlad specialkompetens som kan inventera, kartlägga och analysera för att skapa en helhetsbild av elevens behov.
 • Vi arbetar för att skapa nätverk, sprida kunskap, information och idéer.
 • Vi ger handledning och konsultation till personalen.
 • Vi strävar efter att undanröja hinder för lärande och skapa en positiv lärandesituation.
 • Vi försöker skapa rutiner för att tidigt upptäcka elever i behov av särskilt stöd.
 • Vi ser över skolans resurser och fördelar dem efter behov.
 • Vi samverkar med andra personalgrupper, övrig hälso- och sjukvård samt med socialtjänsten för att skapa goda trygga uppväxtvillkor för skolans elever.
 • Vi samarbetar med föräldrar för att främja elevernas utveckling och lust att lära.


Redaktör:
Filip Göransson

Sakkunnig:
Maria Dernell
Senast uppdaterad:
onsdag 23 september 2020