En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ledigheter och frånvaro

Riktlinjerna för ledigheter är fastställda av verksamhetschef för utbildning och skolans rektor. För ogiltig frånvaro finns lokala rutiner på varje skola. Meddelanden om frånvaro skickas till vårdnadshavare via skolportalen.

Ledigheter

Skolan ger viktiga förutsättningar för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt. Arbetet i skolan kräver kontinuitet, uthållighet och hög närvaro i skolan. Eleverna har endast 178 skolpliktiga dagar per år. Under årets övriga 187 dagar är eleverna lediga.

Vi vet att en resa kan vara oerhört lärorik för våra elever. Vi vet också att det kan vara svårt och dyrt att förlägga familjens resor till skolloven. Enligt Skollagen kan elever inte ta semester från skolan även om man åtar sig att ta igen det man missat.

Det kan ändå finnas extra tungt vägande skäl för skolan att bevilja kortare ledighet vid enstaka tillfälle om ledigheten gäller enskilda angelägenheter. Det kan till exempel vara begravning, nära anhörigs sjukdom eller religiösa högtider. Finns sådana personliga skäl, beskriv dem utförligt på ledighetsansökan så att rektorerna kan göra en bedömning i varje enskilt fall. Ledighet längre än 10 dagar beviljas endast om det finns synnerliga skäl.

Om vårdnadshavarna, trots skolans avslag på ledighetsansökan, ändå väljer att inte följa skolplikten ansvarar vårdnadshavarna för att meddela detta till mentorn så att kommunikation blir rak och ärlig. Frånvaron registreras som ogiltig och kommer att synas på betyget för våra elever i årskurserna 6-9 (enligt 6 kap. 12 § skolförordningen).

I Österåkers kommuns kommunala skolor beslutas all ledighet av skolledningen i enlighet med skollagen. Beslutet kan inte överklagas.

Anders Wedin                
Verksamhetschef utbildning Skola
Produktionsförvaltningen,
Österåkers Kommun

Maria Dernell
Rektor Solskiftesskolan
Produktionsförvaltningen,
Österåkers Kommun

Frånvaro

Om eleven inte kommer till skolan eller en lektion utan att vårdnadshavarna anmält frånvaro kontaktar berörd lärare vårdnadshavarna skyndsamt.

Hög giltig frånvaro

Vid hög giltig frånvaro, vid till exempel sjukdom, som kan påverka elevens möjlighet att nå målen kontaktar mentorn vårdnadshavare och elev för att samtala om eventuella åtgärder. Mentorn informerar också arbetslaget och specialläraren. Vid behov kan detta lyftas till elevhälsogruppen.

Meddelande om frånvaro från skolportalen

Om en elev inte närvarar på en lektion skickar skolportalen ett sms eller mejl till vårdnadshavaren med meddelandet: ogiltig frånvaro.

Om en elev kommer sent till en lektion skickar skolportalen ett sms eller mejl till vårdnadshavaren med meddelandet: sen frånvaro. Eleven har då kommit till lektionen fast sent.

Frågor om meddelanden från skolportalen

Har ni frågor om meddelanden från skolportalen kan läraren som höll i lektionen eller elevens mentor svara på dem.

Redaktör:
Filip Göransson

Sakkunnig:
Maria Dernell
Senast uppdaterad:
måndag 21 januari 2019