En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elev- och föräldrasamverkan

Demokratisk kompetens utvecklas genom delaktighet och inflytande. Det är därför viktigt att elever får uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem. På Solskiftesskolan sker samverkan i flera olika forum.

Klassråd

Klassråd sker på mentorstiden och samtliga elever i klassen deltar. I klassråden pratar man t.ex. om klimatet på skolan, arbetssätt, eller annat som är gemensamt för eleverna. Frågor från klassrådet tar elevrådsrepresentanterna med sig till elevrådet.

Elevråd

Vi har två elevråd på skolan och syftet med elevrådet är att ta tillvara elevernas gemensamma intressen i frågor och möjligheter att påverka utvecklingen på skolan. Genom elevrådet verkar också skolans matråd.

Föräldraråd

Föräldrarådet består av föräldrar som tillsammans med skolans rektor och biträdande rektorer arbetar för att alla barn ska få en så bra skolgång som möjligt. Föräldrarådets roll

• Rådet har för avsikt att göra Solskiftesskolan ännu bättre.
• Inga enskilda elevärenden avgörs i rådet.
• Samarbete mellan skolan och föräldrarna skapar större möjligheter till påverkan.
• Föräldrarna kan vara en remissinstans i upprättandet av skolans styrdokument.

Föräldraveckor

Anordnar vi på skolan en gång om året på skolan. Under veckorna kan du som vårdnadshavare besöka ditt barn i skolan.

Redaktör:
Filip Göransson

Sakkunnig:
Maria Dernell
Senast uppdaterad:
måndag 2 december 2019