Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolpsykolog

Arbetet som psykolog i skolmiljö är att förstå, förtydliga och förklara problem och situationer ur olika perspektiv. Det är alltid elevens behov som sätts främst.

Skolans psykolog är tillgänglig för elever, föräldrar eller andra anhöriga och skolans personal. Skolpsykologer arbetar ur ett skolperspektiv. Det betyder att fokus i arbetet ligger på inlärning och pedagogisk problematik.

Skolpsykologen arbetar bland annat:

  • som en del av skolans elevhälsogrupp och där är uppdraget att hjälpa skolan att se både problem och möjligheter ur elevens perspektiv.
  • med individuella psykologutredningar för att anpassa skolan så bra som möjligt för att passa elever.
  • med handledning av skolans personal. Ett exempel är att genom handledning ge lärare verktyg för att hitta nya vägar och alternativ för att bemöta olika elever och att anpassa undervisningen.
  • med undervisning i livskunskap i årskurs 3, 5 och 8.
  • som en del i skolans värdegrundsteam KRAM-gruppen.

Samtalsstöd och bollplank

Skolpsykologer kan stå för korta och akuta insatser men utför inga direkta behandlingar av psykisk ohälsa. Skolpsykologen arbetar inte som samtalsstöd under någon längre tid men kan både fungera som bollplank till elever, föräldrar och skolpersonal.

En orolig elev, förälder eller lärare ska aldrig dra sig för att kontakta psykologen. Utan rätt vägledning kan problemsituationer bli större helt i onödan.

Sekretess och anmälningsplikt

Psykologer har tystnadsplikt på ett sätt som kallas stark sekretess. Det betyder i normalfallet att man inte lämnar ut uppgifter om en elev. Uppgifter får bara lämnas ut om det är klart att eleven eller de närstående inte lider av att uppgifterna lämnas ut och görs vanligtvis i samråd med elev och vårdnadshavare. Ibland är det nödvändigt att lämna ut en uppgift för att eleven ska kunna få det stöd som hon eller han behöver. Om psykologen misstänker att ett barn far illa i skolan eller i hemmet är psykologen skyldig att agera för barnets bästa.

Redaktör:
Nanna Zimmermann

Senast uppdaterad:
måndag 11 maj 2020