Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vår skola

På Skärgårdstadsskolan tar vi gemensamt ansvar för elevernas kunskapsutveckling och för oss är det viktigt att vi har glädje i lärandet och en trygg och inspirerande miljö.

Vi bedriver en skola för alla, så att varje elev tar ansvar för sin individuella utveckling och måluppfyllelse. Här börjar eleverna läsa engelska från årskurs 1.

Skolan som invigdes 1995 är en tvåparallellig skola som omfattar grundskolans alla skolår inklusive förskoleklass. Skolan som från början var en skola för de tidiga skolåren har etappvis byggts ut, för att sedan 2004 omfatta förskoleklass till och med årskurs 9.

KRAM-arbete

Vi arbetar förebyggande mot kränkande behandling och diskriminering. Vår KRAM-grupp arbetar aktivt och genomför enkäter, undersökningar och KRAM-veckor. Om någon blir utsatt för kränkande behandling eller diskriminering så finns KRAM-gruppen tillgänglig som stöd för elever, lärare och vårdnadshavare. KRAM-gruppen ska göra ärendegången så bra som möjligt för att eleven ska känna sig trygg och lyssnad på samt att den kränkande behandlingen eller diskrimineringen omedelbart ska upphöra.

MIK (Medie- och informationskunnighet)

Detta är en viktig faktor för att eleverna ska utvecklas genom skolsystemet. Läsutveckling, kritiskt tänkande, informationskompetens och digital förmåga är centrala begrepp i läroplanen för grundskolan (Lgr 11). Medie- och informationskunnighet – MIK – är idag en nyckelkompetens för alla.

Tillsammansdagar

Vi har gemensamma tillsammansdagar där all personal och alla elever deltar.

Gemensamma samlingar

På låg- och mellanstadiet har vi morgonsamlingar två dagar i veckan där eleverna bestämmer innehållet. På högstadiet har vi också samlingar, så kallade Forum, en gång i månaden som eleverna själva ansvarar för att genomföra med stöd från lärare. På samlingarna ger vi våra elever möjligheter att agera inför andra, de får tillfälle att synas och genom det stärka sin självkänsla. Vi är övertygade om att eleverna har glädje och nytta av samlingarna och att det bidrar till att sprida kunskap och skapa en gemenskap!

Samlingarna är rika på estetiska uttryck, som väcker lust och ger inspiration till lärande. Det kan till exempel vara teater, dans, redovisningar, berättelser eller något uppträdande. Samlingarna på skolan skapar sammanhållning bland skolans elever och eleverna blir sedda av alla.

Vidgade vyer - elevens val

Vi har Vidgade Vyer-lektioner (elevens val) från årskurs 4 upp till årskurs 9 för att ge alla elever möjligheter att få mer kunskap om matematik, språk, teknik, kreativitet och medmänsklighet.  

Faddring

Fadderverksamheten bygger på att de äldre eleverna är goda förebilder för de yngre och är en del av vårt pedagogiska arbete med KRAM och medmänsklighet. Det handlar också om att vi vill främja trygghet samtidigt som vi skapar ”Vi-känsla”.

Redaktör:
Nanna Zimmermann

Senast uppdaterad:
tisdag 4 februari 2020