En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elev- och föräldrasamverkan

Demokratisk kompetens utvecklas genom delaktighet och inflytande. Det är därför viktigt att elever får uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem. Så här kan du som vårdnadshavare vara delaktig i hur Sjökarbyskolan utvecklas.

Sjökarbyskolans olika råd:


Klassråd

På klassrådet diskuterar eleverna olika klass och skolfrågor, så som arbetsmiljö, rastaktiviteter och ämnen som kommer upp på elevrådet. Klassrepresentanterna för sedan klassens talan i elevrådet.

Elevråd - elevinflytande

Elevrådet på Sjökarbyskolan träffas två gånger per termin. Rådet har en elev som är ordförande och en som är sekreterare. Varje klass representeras av två elever. Här har eleverna möjlighet att ta upp frågor som rör deras miljö och skolvardag. Innan varje elevråd har alla klasser ett klassråd.

Sjökarbyrådet

Rådet består av föräldrar som tillsammans med skolans personal arbetar för att alla elever på Sjökarbyskolan ska få en så bra skoldag som möjligt. Sjökarbyrådet träffas 2 gånger per termin. Aktuella frågor tas upp och skolans ledning är representerad tillsammans med utvalda föräldrarepresentanter.

Matråd

Vi har matråd två gånger per termin. På dessa möten finns två representanter från varje klass, husmor, skolledning och pedagoger

Besök oss och delta i undervisningen

Du som vårdnadshavare kan också vara delaktig i skolans arbete genom att till exempel:

  • göra lektionsbesök i olika ämnen
  • äta skollunch tillsammans med ditt barn i matsalen
  • medverka vid föräldramöten och utvecklingssamtal
  • berika undervisningen genom att berätta om ditt arbete eller specialintresse


Redaktör:
Anette Andersson

Senast uppdaterad:
måndag 11 februari 2019