En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elevhälsa

Elevhälsan leds tillsammans med rektor av samordnare för elevhälsan. De organiserar och arbetar med de kompetenser som behövs för varje elev. 

Utdrag ur skollagen

25 § Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Detta gör elevhälsan

  • främjar elevers lärande, utveckling och hälsa
  • förebygger ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidrar till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa
  • bidrar till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • undanröjer hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksammar och på rektorns uppdrag utreder orsaker till inlärningsproblem
  • uppmärksammar och utreder orsaker till ohälsa
  • bidrar med åtgärder och anpassningar för varje enskild elev i behov av särskilt stöd

Likabehandlingsplan

Rydbo skolas övergripande likabehandlingsplan grundar sig i första hand på Barn- och elevskyddslagen och Skolverkets allmänna råd för arbetet med att främja likabehandling. Därutöver finns en viktig grund för detta arbete även i barnkonventionen. Skolans skyldighet att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling regleras också i skolförfattningarna (skollagen och läroplaner) med tillhörande föreskrifter samt arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter. Socialtjänstlagen och reglerna i brottsbalken kan dessutom behöva tillämpas.

Redaktör:
Emil Hoas

Sakkunnig:
Anna Strand
Senast uppdaterad:
tisdag 19 september 2017