En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vision och mål

Personalen på Röllingbyskolan har arbetat fram en vision med tre fokusområden. Ur detta har vi sedan skapat tre mål. Efter allt detta har vi satt en organisation för att uppnå våra mål. Syftet är att eleverna ska öka sitt lärande och att de ska få en trygg skolgång.

Kunskapsfokus

Att lära sig ska vara stimulerande och utvecklande. Lärprocesser ska utgå från elevens förutsättningar. På Röllingbyskolan ska personalen vara ämneskunnig och få alla elever att utmana sig själva i respektive ämne samt nå uppsatta kunskapsmål. När eleverna lämnar Röllingbyskolan efter årskurs 9 kommer de ha en mycket god allmänbildning och mycket goda ämneskunskaper.

Pedagogiskt fokus

Röllingbyskolan ska ha ett tryggt klassrumsklimat där studiero råder. Miljön ska väcka elevernas nyfikenhet till lärande, även fel ska ses som ett steg i lärprocessen på väg mot rätt. Eleverna ska ta stort ansvar för sitt eget lärande där lärarna har ett coachande förhållningssätt. Undervisningen ska alltid utgå från där individen befinner sig och varje elevs mål blir individunika. Vi ska följa upp elevernas lärande kontinuerligt och möta eleverna med tro på att alla kan lyckas i skolarbetet. Skolans lektioner ska vara välstrukturerade och all undervisning ska genomsyras av tydliggörande pedagogik. Alla undervisningsområden ska följa en röd tråd. Ämnesövergripande arbeten ska vara vanligt för att skapa helheter för eleverna.

Relationsfokus

Röllingbyskolan ska vara en plats där alla elever och all personal trivs och känner glädje. Vi ska alla mötas av samt visa respekt, öppenhet, acceptans, tolerans och värme. På Röllingbyskolan ska alla elever känna stor delaktighet och stark sammanhållning där allas lika värde blir självklart och varje individ känner sig betydelsefull och unik. Eleverna ska känna stort stöd i skolans engagerade personal. Skolans elevhälsa ska finnas som stöd att tillgå för varje elev där fokus är såväl proaktivt som reaktivt.

Kunskapsmål

Högre kunskapsresultat:
Meritvärdet för våra nior höjdes mycket förra läsåret, vilket delvis berodde på det stöd vi som skola satte in. Vi har fortsatt mycket stöd ute i klasserna med en heltidsassistent i varje klass, extra lärarresurser, speciallärare och inte minst ett stort egagemang från våra lärare.

Pedagogiska mål

Mer tydliggörande pedagogik i klassrummen:
Alla pedagoger jobbar med tydliggörande pedagogik för att göra undervisningen mer tillgänglig för er, våra elever. Lärare visar tydligt på tavlan vad lektionen ska innehålla och lektionerna håller en tydlig struktur. Rektor gör lektionsbesök för att sedan tillsammans med varje lärare och assistent diskutera pedagogik, lektionsupplägg och vad ni elever lär er. Våra tre förstelärare är med och driver det pedagogiska målet, inte minst genom kollegialt lärande (diskussioner och föreläsningar).

Relationsmål

Goda relationer:
Mentor är den i särklass viktigaste personen för dig som elev. All personal och alla elever ska ha ett tryggt och vänligt bemötande mot varandra. Vi menar att goda relationer bidrar till en god studiero som i sin tur främjar elevernas resultat.

Du som elev ska kunna känna dig trygg med att all personal gör sitt yttersta för att du ska trivas på skolan.


Redaktör:
Stefan Larsson

Sakkunnig:
Patric Flodin
Senast uppdaterad:
onsdag 24 februari 2021