Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elev- och föräldrasamverkan

Demokratisk kompetens utvecklas genom delaktighet och inflytande. Det är därför viktigt att elever får uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem. Så här kan du vara delaktig i hur Österskärsskolan utvecklas.

Föräldraråd

Skolan bjuder in till samrådsmöten kontinuerligt under läsåret, då rektor, personal och föräldrarepresentanter träffas. Minnesanteckningar från mötena förmedlas vidare till alla på skolan.

Elevråd - elevinflytande

Eleverna har genom klassråd och elevråd möjlighet till inflytande i vissa övergripande frågor. Råden hålls regelbundet och deras beslut beaktas alltid!

 

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder utvecklingssamtal två gånger om året och skriver en individuell utvecklingsplan i början av läsåret som är framåtsyftande. Planen följs upp och korrigeras av eleven under läsåret.

Elevens utveckling dokumenteras och vårdnadshavare kan ta del av elevernas omdömen via Skolportalen när läsåret är slut.

Besök oss och delta i undervisningen

Du kan också vara delaktig i skolans arbete genom att till exempel

  • göra lektionsbesök i olika ämnen
  • äta skollunch tillsammans i matsalen
  • medverka vid föräldramöten, lägerskolor och studiebesök
  • berika undervisningen genom att berätta om ditt arbete eller specialintresse

Redaktör:
Maria Sjöström

Sakkunnig:
Maria Arnvaller
Senast uppdaterad:
torsdag 9 april 2020