Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elevhälsans roller

Elevhälsoteamet träffas regelbundet varje vecka och arbetet leds av rektor. I elevhälsoteamet sitter rektor, skolsköterska, kurator, skolpsykolog, talpedagog, specialpedagog. Alla med olika uppdrag i elevhälsoteamet.

 Den samlade elevhälsans uppgifter

I elevhälsans...

psykosociala insats kan bland annat ingå att

 • tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i arbetet med att utforma pedagogiska strategier
 • bidra i arbetet med lärmiljön
 • utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om stöd och särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grundsärskola
 • ge handledning och konsultation till skolpersonal
 • bidra med psykosocial kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
 • bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
 • delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling
 • ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete

psykologiska insats kan bland annat ingå att

 • tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet
 • bidra i arbetet med lärmiljön
 • ge handledning/konsultation till skolans personal
 • genomföra utredningar och bedömningar av elev för att bidra i arbetet med att utforma pedagogiska strategier
 • bidra med kunskap om psykiska besvär
 • bidra med psykologisk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling
 • delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling

specialpedagogiska insats kan bland annat ingå att

 • tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och ge handledning/konsultation till pedagogisk personal
 • kartlägga hinder i lärmiljön
 • arbeta med generella pedagogiska/praktiska anpassningar i lärmiljön
 • utforma pedagogiska strategier
 • åtgärdande arbete med enskilda elever eller i elevgrupper
 • delta i/ge stöd till lärare då pedagogiska utredningar genomförs
 • genomföra egna utredningar och bedömningar
 • uppföljningar och utvärderingar av elevhälsoarbetet
 • delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling

medicinska insats kan bland annat ingå att

 • tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet
 • bidra i arbetet med lärmiljön
 • vid hälsobesöken identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av stöd/särskilt stöd
 • i samverkan med övrig skolpersonal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor
 • bidra med medicinsk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling

Övrig medicinsk information

 • Elever i grundskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden. Mellan dessa hälsobesök ska eleverna erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller.
 • Elevhälsans medicinska insats fullföljer det nationella vaccinationsprogrammet (Socialstyrelsen) och bevakar vaccinationstäckningen.
 • Elever får vid behov anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser som till exempel omplåstring eller preliminära bedömningar vid smärre olyckor under utbildningsmoment.

Redaktör:
Jenny Johansson

Senast uppdaterad:
fredag 19 mars 2021