En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fritidshemmet

Forskning visar att elever som går på fritids lyckas bättre i skolan!

Åkerstorpsskolans fritidshem

Åkerstorpsskolans fritidshem består av fyra avdelningar för förskoleklass, årskurs 1, årskurs 2 och årskurs 3.

Fritidshemmets uppdrag är att komplettera utbildningen i skolan och förskoleklassen och vi arbetar därför målinriktat efter läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11)

Fritidshemmets öppet-tider
Fritidshemmet är öppet klockan 06.30 - 17.30 varje vardag
Vi öppnar och stänger i Lilla fritids vid matsalen.
Inför varje lov går vi ut med förfrågan om ert behov av omsorg under lovet. Detta för att kunna planera för bemanning och mat. All registrering av fritidstider sker i systemet Tempus.
Barn till föräldralediga får vara på fritids alla dagar utom på jul- och sommarlov (se Österåkers kommuns riktlinjer för fritidshemmet)
Cirka en gång i månaden stänger fritids klockan 16.15 med anledning av APT(arbetsplatsträff och personalutbildning). Datum meddelas via Unikum (lärportalen) och anslås vid ingångarna..

Fritidshemmets syfte enligt Läroplanen
Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande […] Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, kap 4, s. 24).

Fokus på att utveckla elevers förmågor och därigenom förenkla för elever att nå skolans kunskapsmål
I vårt arbete inom fritidshemmet lägger vi extra fokus på fyra olika förmågor som vi ska utveckla hos eleverna enligt läroplanen. Dessa utgör stor del i vårt värdegrundsarbete och vi arbetar med detta dagligen. Genom att utveckla dessa olika förmågor så förenklar vi för våra elever att nå skolans kunskapsmål.
Förmågorna är

  • att kunna samarbeta
  • ta ansvar,
  • kunna kommunicera
  • känna självtillit

Trygghet, trivsel,och fadderverksamhet
För att eleverna ska kunna arbeta i lugn och ro och utvecklas på ett stimulerande sätt arbetar vi också med trygghet och trivsel på flera olika sätt. Skolgårdsgruppen planerar organiserade skolgårdslekar och ansvarar också för att det köps in lekmaterial till rastboden. Eleverna har möjlighet att påverka både innehållet i rastboden och rastverksamheten via elevråd och fritidsråd. De äldsta eleverna får också ta ansvar genom att stå i rastboden och leda rastaktiviteter.
Alla vuxna som är ute som rastvärdar bär gulfärgade västar för att vara synlig.

Skolan har en fadderverksamhet som syftar till att skapa trygghet elever emellan över åldersgränserna och stärka VI-känslan.. Fadderverksamheten är ett lärande där yngre elever lär sig av de äldre eleverna. Äldre elever har ett lärande i att vara goda förebilder och ett ansvarstagande i de olika planerade fadderaktiviteterna. Fadderaktiviteter sker både under skoltid och fritidstid.

Samverkan mellan lärare och fritidshemspersonal sker på olika sätt kring elevens mående och utveckling kunskapsmässigt och socialt. Detta stärker trygghet och en helhetssyn på eleven.

Fritidshemmets aktiviteter

Aktiviteterna inom fritidshemmet utgår från elevernas intresse och behov kopplade till läroplanens innehåll.
Inom fritidshemmet sker undervisning inom

  • språk och kommunikation
  • skapande och estetiska uttrycksformer
  • natur och samhälle
  • lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Aktiviteter inom dessa områden kan vara pyssel, måla, läsning, teater, dans, idrott, lekar, friluftsliv, utflykter, programmering, spel och byggande med olika material,

Elevinflytande

Genom att själva få vara med och demokratiskt rösta fram aktiviteter, som vi synliggör i våra hallar, får eleverna önska aktiviteter som vi utför under året. Det är också här vi dokumenterar vad vi gör samt utvärderar våra aktiviteter.

Aktivitetstavla

Alla avdelningar har whiteboardtavlor i hallarna som visar våra aktiviteter.

Unikum - information från fritidshemmet

Information om fritidshemmet tar du del av via Unikum (lärportalen).

Sjukanmälan via Unikum familjapp
Sjukanmälan sker alltid via Unikum familjeapp för både skola och fritidshemmet.

Tempus - (appen Tempus hemma för vårdnadshavare)
Tempus är vårt närvarosystem för fritidshemmet. Här för du in elevens närvarotider och du kan även skriva in kommentar om vem som hämtar etc för dagen.

Kontakt:

Öppning/ stängnings fritids 08-540 817 34

Tändstickan FA och FB.
08-540 818 84
SMS 073 644 39 16

Skiftnyckeln 1A och 1B
08-540 818 74
SMS 073 644 37 36

Propellern 2A och 2B
08-540 818 32
SMS 073 644 39 18

Dynamiten 3A och 3B
08-540 818 32
SMS 073 644 39 18


Redaktör:
Albert Holewa

Sakkunnig:
Jenny Nyrén
Senast uppdaterad:
fredag 21 maj 2021