En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Klasser och fritidshem

På Åkerstorpsskolan går det cirka 180 barn fördelade på 8 klasser, från förskoleklass till årskurs 3. Så gott som alla våra elever är inskrivna på fritids och deltar i fritidshemmets aktiviteter.


Åkerstorpsskolans fritidshem

Forskning visar att elever som går på fritids lyckas bättre i skolan!

Åkerstorpsskolan fritidshem består av fyra åldershomogena avdelningar från förskoleklass, åk 1, åk 2 och åk 3.

Fritidshemmets uppdrag är att komplettera utbildningen i skolan och förskoleklassen och vi arbetar därför målinriktat efter Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

Fritidshemmets öppet-tider
Fritidshemmet är öppet klockan 06.30 - 17.30 varje vardag
Vi öppnar och stänger i Lilla fritids vid matsalen.
Inför varje lov går vi ut med förfrågan om ert behov av omsorg under lovet. Detta för att kunna planera för bemanning och mat.
Barn till föräldralediga får vara på fritids alla dagar utom på jul- och sommarlov (se Österåkers kommuns riktlinjer för fritidshemmet)
Cirka en gång i månaden stänger fritids klockan 16.15 med anledning av APT(arbetsplatsträff och personalutbildning). Datum meddelas via bloggen.
Vårens datum 2021 är; Torsdag 28 januari, Måndag 15 mars, Onsdag 21 april, Måndag 31 maj.

Fritidshemmets syfte enligt Läroplanen
”Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande […] Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, kap 4, s. 24).

Fokus på att utveckla elevers förmågor och därigenom förenkla för elever att nå skolans kunskapsmål
Åkerstorpsskolans fritidshem lägger extra fokus på fyra olika förmågor som vi ska utveckla hos eleverna enligt läroplanen. Förmågorna arbetar vi med under ett helt läsår, i ordningen förmågan att kunna samarbeta, ta ansvar, kunna kommunicera och känna självtillit. Utvecklar vi dessa olika förmågor så förenklar vi för våra elever att nå kunskapsmålen.

Trygghet, trivsel,och fadderverksamhet
För att eleverna ska kunna arbeta i lugn och ro och utvecklas på ett stimulerande sätt arbetar vi också med trygghet och trivsel på flera olika sätt. Detta gör vi bl.a. genom ett rastvärdssystem där vi pedagoger bär gulfärgade västar. Skolgårdsgruppen planerar organiserade skolgårdslekar och ansvarar också för att det köps in lekmaterial till rastboden. Eleverna har möjlighet att påverka både innehållet i rastboden och rastverksamheten via elevråd och fritidsråd. De äldsta eleverna får också ta ansvar genom att stå i rastboden och leda rastaktiviteter.

Skolan har en fadderverksamhet som bl.a. syftar till att skapa trygghet elever emellan över åldersgränserna. Fadderverksamheten är ett lärande där yngre elever lär sig av de äldre eleverna. Äldre elever har ett lärande i att vara goda förebilder och ett ansvarstagande i de olika planerade fadderaktiviteterna.

På Åkerstorpsskolan har vi en trygghetsgrupp som arbetar förebyggande mot mobbing genom trygghetskartläggning där de intervjuar eleverna om var det känns otryggt, så att vi kan åtgärda det.

Under skoltid håller emellanåt våra pedagoger i halvklasser i samverkan med våra lärare. Vilket skapar trygghet då de ser barnet hela dagen.

Fritidshemmets aktiviteter

Kan vara pyssel/skapande, idrott/rörelse/ utevistelse, analog och digitalprogrammering, spel, bygg, I detta arbetar vi med att utveckla elevernas förmåga att samarbeta, ta ansvar, kommunicera och känna tillit.

Elevinflytande

Genom att själva få vara med och demokratiskt rösta fram aktiviteter som vi synliggör i våra hallar får eleverna önska aktiviteter som vi utför under året. Det är också här vi dokumenterar vad vi gör samt utvärderar våra aktiviteter.

Aktivitetstavla

Alla avdelningar har whiteboardtavlor i hallarna som visar våra aktiviteter.

Blogg/ Unikum

Våra avdelningar bloggar information till vårdnadshavare.

Sjukanmälan: Via Unikum familjapp

Kontakt:

Öppning/ stängnings fritids 08-540 817 34

Tändstickan FA och FB.
08-540 818 84
SMS 073 644 39 16

Skiftnyckeln 1A och 1B
08-540 818 74
SMS 073 644 37 36

Propellern 2A och 2B
08-540 818 32
SMS 073 644 39 18

Dynamiten 3A och 3B
08-540 818 32
SMS 073 644 39 18

Redaktör:
Albert Holewa

Sakkunnig:
Jenny Nyrén
Senast uppdaterad:
måndag 18 januari 2021