Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Så styrs kommunen

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige fattar beslut i kommunens övergripande ärenden och om kommunens budget. Det finns idag nio nämnder som lyder under Kommunfullmäktige, där Kommunstyrelsen har en särställning.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Österåkers kommun. Kommunfullmäktige fattar beslut i kommunens övergripande ärenden och om kommunens budget. När du röstar i val till Kommunfullmäktige påverkar du hur mandaten i Kommunfullmäktige fördelas, det vill säga vilka förtroendevalda som ska sitta i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är därför alltså ett folkvalt organ. Kommunfullmäktige beslutar i sin tur om hur nämndernas organisation ska se ut, vilket ansvar respektive nämnd ska tilldelas samt vilka förtroendevalda som ska tjänstgöra i respektive nämnd.

Mer om Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en särställning bland nämnderna. Den leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Den har också uppsikt över verksamheten som bedrivs i de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen har därmed möjlighet att lämna råd, påpekanden och anvisningar till andra nämnder. Kommunstyrelsen bereder de ärenden som Kommunfullmäktige sedan beslutar om.

Mer om Kommunstyrelsen.

Nämnder

Nämnderna beslutar i ärenden som rör deras respektive ansvarsområden och lyder under Kommunfullmäktige: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Förskole- och grundskolenämnden, Gymnaisie- och vuxenutbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Tekniska nämnden samt Vård- och omsorgsnämnden. Dessutom finns Val- och demokratinämnden, en obligatorisk nämnd som ansvarar för att organisera och genomföra val. Nämnderna bereder också vissa ärenden som Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige beslutar om.

Från och med årsskiftet träder en ny politisk organisation i kraft i Österåkers kommun för mandatperioden 2019–2022.

Ny politisk organisation i Österåkers kommun Länk till annan webbplats.

Mer om nämnder.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
torsdag 4 mars 2021