Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Mottagande av nyanlända

Här kan du läsa mer om Österåkers kommuns mottagande av nyanlända.

Ansvar

Migrationsverket

Migrationsverket har huvudansvaret för flyktingmottagandet i Sverige.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ansvarar för den nyanländas etablering. I det ingår mottagandet och att hitta praktik, utbildning eller arbete, samt ordna försörjning. Etableringsperioden är på två år.

Österåkers kommun

Österåkers kommun tar emot vuxna och familjer med permanent och temporärt uppehållstillstånd. Kommunen ansvarar för att hjälpa till med förskola, skola, bostad och svenska för invandrare (SFI), samt samhällsorientering.

Österåkers kommuns ansvar är att ta emot de ensamkommande flyktingbarn och unga som anländer till kommunen. I det ingå att ge barnen stöd och boende, skolgång och god man. Kommuner får ersättning för mottagande och insatser för personer som omfattas av flyktingmottagandet. 

Nyanlända i Österåker

Under 2018 anvisades totalt 140 personer med permanent eller temporärt uppehållstillstånd till Österåkers kommun.

Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat att Österåkers kommun ska ta emot 86 nyanlända med uppehållstillstånd under 2019.

De som kommer till Österåker på anvisning från Migrationsverket kommer endera från ett asylboende någonstans i Sverige (ABO) eller direkt från ett flyktingläger någonstans i världen (KVOT).

Mottagande ser olika ut beroende på om man har genomgått sin asylprocess i Sverige eller utanför Sverige.

För de som genomgått sin asylprocess i Svergie (ABO) är Österåkers kommuns ansvar att erbjuda ett tillfälligt boende. Detta är en lägenhet som är tom. Den enskilde ansvarar själv för upprustning av sitt boende.

För de som genomgått sin asylprocess utanför Sverige (KVOT) har kommunen ett utökat ansvar när det gäller upprustning av boendet vid inflyttning till en minimi- standard. En kostnad som sedan återsöks från staten.

Vill man bidra med möbler, husgeråd eller annan inredning så vänligen kontakta oss på integration@osteraker.se.

Har du frågor som specifikt berör de nyanländas mottagande i Österåker så vänligen kontakta integration@osteraker.se.

Boende

Ensamkommande barn och unga bor i familjehem i Österåker eller i andra kommuner. En del bor i hem för vård och boende, så kallade HVB-hem, i Österåker eller andra kommuner. Det finns också gruppboenden och värdfamiljer.

I enlighet med bosättningslagen är det kommunens ansvar att tillhandahålla bostad till nyanlända vuxna som hänvisas till kommunen av Migrationsverket. Österåker, i likhet med många andra kommuner, har valt att tillhandahålla en bostad under två år vilket överensstämmer med etableringsperiodens tidsplan. Under dessa två år förutsätts den nyanlända aktivt söka bostad själv. Kommunen hjälper på olika sätt de nyanlända att söka bostad.

I Österåker bor de flesta nyanlända i modullägenheter. Modullägenheterna ingår inte i Armada Fastigheter ABs vanliga hyresbestånd eftersom de har tillfälliga bygglov.

Lagar 

Sedan den 1 januari 2017 har Migrationsverket hela ansvaret att anvisa kommuner att ta emot nyanlända för bosättning. Att Migrationsverket skulle ta över anvisningsansvaret föreskrevs i bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016. Enligt bosättningslagen ska alla kommuner ta emot nyanlända som omfattas av lagen för bosättning.

Bosättningslagen omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlännings-lagen, samt deras anhöriga. Anvisningar till kommunerna omfattar nyanlända
som är registrerade och vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden samt kvotflyktingar.

Bosättningslagen hos Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolgång

Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år de fyller sex år. Asylsökande barn har rätt till förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Rätten till skolgång gäller också till gymnasiet och även om den asylsökande fyllt 18 år har han eller hon rätt att avsluta sin påbörjade utbildning.

Vilka klasser går nyanlända barn och unga i?

Asylsökande barn placeras antingen i ordinarie klasser eller i någon av de kommunala förberedelseklasserna som finns på Margretelundsskolan, Ljusterö skola och Solskiftesskolan. I gymnasieskolan går eleverna i ett speciellt program , ”Språkintroduktion”.

Var får de gå i skolan?

Asylsökande barn går i de skolor som vårdnadshavaren söker till om det där finns plats, annars placeras eleven i närmaste skola som har plats.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Sofia Nyström

Senast uppdaterad:
tisdag 9 april 2019