Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Information med anledning av varsel inom vård och omsorg

Uppdatering: den 14 januari blåste Kommunal av varslet.

 

Med anledning av att fackförbundet Kommunal varslat om stridsåtgärder gentemot Almega Vårdföretagarna, avtalsområde som rör vård och behandlingsverksamhet samt äldreomsorg, har Österåkers kommun skickat nedanstående information till utförare i verksamma i kommunen.

Brevet skickades den 7 januari och finns att läsa här nedan.


Hej

Det har kommit till Österåkers kommuns kännedom att Kommunal varslat om stridsåtgärder gentemot Almega Vårdföretagarna, avtalsområde Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (bransch E) och Bransch Äldreomsorg (bransch F). Varslet kan komma att beröra Österåkers kommun som har lagt ut en del verksamhet på privata utförare som omfattas av nämnda branschavtal.

Varslade åtgärder

Varsel nr 1
Kommunal varslar om nedan angivna stridsåtgärder som träder i kraft fredag den 15 januari 2021 klockan 10:00.

  • Nyanställningsblockad som innebär att ingen får nyanställas oavsett anställningsform från det att stridsåtgärden trätt i kraft.
  • Övertids- och mertidsblockad, det vill säga förbud för anställda som är medlemmar i Kommunal att utföra allt arbete inom respektive avtals tillämpningsområde utanför ordinarie arbetstid oavsett om övertids- eller mertidsersättning utgår eller ej.
  • Stridsåtgärderna gäller tills vidare till dess att Kommunal och Almega Vårdföretagarna träffar kollektivavtal eller att varslet särskilt återkallas eller ändras.

Samtliga bolag som är medlemmar i Almega Vårdföretagarna omfattas av varsel nr 1.

Antalet medarbetare som kan komma att omfattas av varsel om stridsåtgärder framgår inte av varslet. Det kan variera från en eller samtliga medarbetare vid varje arbetsplats beroende på hur många som är medlemmar i Kommunal hos berört företag.

Konsekvenser för Österåkers kommun

Österåkers kommun utgår ifrån att de privata bolag som omfattas av Almega Vårdföretagarnas branschavtal återkopplar till Österåker kommun och uppger om verksamheten omfattas av varsel det vill säga är ni medlemmar i Almega och vilka konsekvenser en eventuell konflikt får för er verksamhet. Hur planerar ni att hantera dessa konsekvenser? Inkom med en handlingsplan om det är aktuellt. Denna återkoppling bör ske skyndsamt och senast under fredag 8 januari senast kl 15.30. Återkoppling skickas till sakkunnig lena.ribbing@osteraker.se.

Angående varsel nr 1 – nyanställningsblockad, mer- och övertidsblockad med mera:
De berörda företagen inom Almega Vårdföretagarna är oförhindrade att tidigarelägga nyanställningar till tiden innan varslet träder i kraft.

Österåkers kommun vill även tydliggöra att en kommun inte har möjlighet att gå in i utförarens verksamhet och arbetsleda dess personal.

I de fall då en konfliktdrabbad utförare utför verksamhet på entreprenad för en kommun gäller entreprenadavtalet fullt ut och utföraren är skyldig att mildra verkningarna av konflikten. Konflikten medför inte per automatik att verksamhet som är utlagd på entreprenad övergår till huvudmannen. Förutsättningarna för entreprenadens upphörande framgår av det enskilda entreprenadavtalet.

Kommuner är förhindrade enligt kommunallagen att låta egen personal arbeta hos en privat utförare, vare sig denna är strejkdrabbad eller ej. En sådan åtgärd skulle kunna betraktas som uthyrning.

Österåkers kommun är skyldiga att förhålla sig neutrala till den förestående konflikten. En kommun som låter sin personal utföra den strejkande personalens uppgifter eller anställer personer som är uttagna i strejk under pågående konflikt, i syfte att utföra arbetsuppgifterna i fråga, riskerar att bryta mot neutralitetsplikten.

Redaktör:
Sofia Nyström

Publicerad:
torsdag 7 januari 2021
Senast uppdaterad:
fredag 15 januari 2021