Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Avgifter

Här kan du se vad olika insatser kostar inom äldreomsorg. En avgiftshandläggare kan hjälpa dig att räkna ut vad du behöver betala i avgift. Skriv ut och skicka in blanketten "Inkomstförfrågan".

Maxtaxan är ett tak för hur mycket du sammanlagt behöver betala för insatser. Är ditt avgiftsutrymme lägre än maxtaxan betalar du som mest den summan istället. Kostnader för mat ingår dock inte i maxtaxan eller avgiftsutrymmet.

Maxtaxa 2020

Maxtaxa 2020 = 2 125 kronor i månaden

Maxtaxan är ett tak för hur mycket du behöver betala för insatser som ingår under maxtaxan. Kommunens möjlighet att ta ut maxtaxa regleras i socialtjänstlagen,
8 kapitlet 5§. 

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymme = inkomster - minimibelopp + bostadskostnad

Är ditt avgiftsutrymme mindre än maxtaxan betalar du som mest den summan istället, för insatser som ingår under maxtaxan och avgiftsutrymmet.

Minimibelopp

För 2020 är minimibeloppet för personer över 61 år:

  • ensamhushåll 5 339 kr/månad
  • sammanlevande makar och sambor 4 512 kr/person/månad

under 61 år:

  • ensamhushåll 5 873 kr/månad
  • sammanlevande makar och sambor 4 963 kr/person/månad

Inkomst

Som inkomst räknas bland annat pension, lön, bostadstillägg, inkomst av kapital. För gifta eller de som ingått registrerat partnerskap läggs inkomsterna samman och fördelas lika på respektive person. Detta gäller inte sambor, då det inte finns en lagstadgad underhållsskyldighet mellan dem.

Bostadskostnad

Räknas som alla dina avgifter för din bostad. Inkluderar bland annat hyra, el, sophämtning, ränteuppgift för bostadslån och eventuell latrin-, slamtömning.

Avgifter 2020

Hemtjänst - 244 kronor/timme*


Ledsagning - 244 kronor/timme


Avlösning - Avgiftsfritt


Trygghetslarm - Avgiftsfritt


Dagverksamhet - 779 kronor/månad


Matleverans - 61 kronor/portion


Särskilt boende, omvårdnad - 2125 kronor/månad


Särskilt boende, hyra - olika beroende på utförare och lägenhetsstorlek


Korttidsboende, omvårdnad - 71 kronor/dag


Korttidsboende, boendeavgift - 73 kronor/dag


HVB/Stödboende, omvårdnad - 71 kronor/dag


HVB/Stödboende, boendeavgift - 73 kronor/dag**
*Minsta registrerbara tid är 15 minuter. Det innebär att om du exempelvis får hjälp 1 timme och 10 minuter registreras det som 1 timme och 15 minuter.

**Räknas inte i maxtaxan men kommer inte överstiga avgiftsutrymmet eller 70 kronor per dag.

Avgifter för måltider*
Ingår inte i maxtaxan eller avgiftsutrymmet


Fryst portion - 45 kronor/portion**


Måltider från/i matsal, lunch - 61 kronor/portion


Måltider från/i matsal, middag - 50 kronor/portion


Särskilt boende, mat - 3 823 kronor/månad


Korttidsboende, mat - 128 kronor/dag


**Leverans av fryst portion finns inte på Ljusterö.

*Jämkning av matavgift

Om du beviljats matdistribution eller enligt biståndsbeslut äter dina måltider på Görjansgården, Solhälla eller Solgården har du möjlighet att ansöka om jämkning av matavgift. Detta gäller även vid vistelse på korttidsboende.

För att ansöka om matjämkning erfordras:

  • att avgiftsutrymmet är 0 kr,
  • att du sökt bostadstillägg (BTP) och fått det beviljat,
  • att du ej har några tillgångar överstigande 23 250 kr.

Redaktör:
Sofia Nyström

Senast uppdaterad:
onsdag 18 december 2019