Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kris och säkerhet

Österåkers kommun arbetar förebyggande för att alla som bor och verkar i kommunen ska vara säkra samt att tillgångar och resurser inte skadas. I arbetet för att skapa ett tryggt och säkert samhälle samarbetar Österåker med andra kommuner, regioner, Länsstyrelsen, statliga myndigheter samt ett flertal andra aktörer.

Säkerhetsarbetet i kommunen handlar om att kommunen ska vara förberedd vid en eventuell kris, arbeta med skydd mot olyckor och arbeta med skydd av kommunens olika verksamheter.

Krisberedskap

Kommunens krisberedskap regleras i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Det innebär att kommunen har ett geografiskt områdesansvar för förberedelser och hantering av en kris. I ansvaret ingår att kommunen ska samverka med relevanta aktörer samt ha en plan och organisation för att på bästa sätt hantera en krissituation.

Vid en kris kan människor bevittna eller vara med om svåra händelser. Kommunens grupp för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM, kan då vara ett stöd.

Skydd mot olyckor

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor innebär att kommunen ska se till att åtgärder vidtas för att förebygga olyckor. Förebyggande säkerhetsarbete i den egna verksamheten betyder att Österåkers kommuns personal, verksamhet och egendomar ska vara säkra. Arbetet bedrivs i alla verksamheter på alla verksamhetsnivåer enligt kommunens säkerhetspolicy.

Totalförsvarsövning 2020

Under 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Det innebär att det militära försvaret och det civila försvaret övar i syfte att stärka landets motståndskraft. Österåkers kommun, tillsammans med övriga kommuner i landet, ansvarar för flera delar inom det civila försvaret, bland annat att värna civilbefolkningen och att säkerställa viktiga samhällsfunktioner som vård, skola och omsorg. Utifrån dessa ansvarsområden kommer kommunen att öva under våren 2020.

Övriga aktörer är bland andra Försvarsmakten, länsstyrelserna, regionerna och flertalet statliga myndigheter.

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Ulf Palmgren
Senast uppdaterad:
tisdag 21 juli 2020