Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Projekt för ökad kvalitet

I Österåkers kommun pågår ett långsiktigt projekt för att förbättra kvaliteten i den kommunala servicen för våra invånare. Detta efter ett beslut av Kommunstyrelsen 2018.

Österåker är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Det ställer krav på en aktiv och strategiskt planering och styrning, och anpassning av kommunens service, infrastruktur och bebyggelse. För att kunna möta invånarnas krav och förväntningar behöver vi jobba med kontinuerlig verksamhetsutveckling för att kunna leverera rätt service i rätt tid. Vi behöver behålla och förbättra vår kvalitet, våra resultat, vår effektivitet och nyttan för våra invånare.

2017 fattade Kommunfullmäktige beslut om en modell för kommunens mål- och resultatstyrning och ett digitalt verktyg för uppföljning, Stratsys, håller på att införas. Efter ett beslut av Kommunstyrelsen går kommunen nu vidare med ett projekt som med en bred delaktighet från kommunens verksamheter ska förbättra kvaliteten i den kommunala servicen för invånarna. Resultatet av arbetet kommer att mätas med hjälp av SKL:s verktyg Kommunkompassen och Kommunernas kvalitet i korthet, även kallat KKiK.

Utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun

Österåkers kommun kommer också att anmäla sig till SKL:s utmärkelse Sveriges kvalitetskommun 2021. Utmärkelsen delas ut vartannat år till den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande, samt leverera tjänster med hög kvalitet. Genom att anmäla Österåker jämförs vi med alla andra kommuner som deltar. Det görs utifrån resultatet i Kommunkompassen. De kommuner som når bäst resultat nomineras och en jämförelse görs av kommunernas verksamhetsresultat, en finansiell analys och en granskning av hållbart medarbetarskap, HME.

Föräras vi den utmärkelsen, vet vi att vi har lyckats!

Vägen framåt

Maj 2021
Nio kommuner har ansökt om att delta i nomineringsprocessen till Sveriges Kvalitetskommun 2021. Kommunerna är Ale, Burlöv, Höganäs, Kumla, Nacka, Stockholm, Vallentuna, Varberg och Österåker. I maj 2021 vet vi vilka som går vidare till den slutliga granskningen.

November 2021
Sveriges Kvalitetskommun 2021 koras vid Kvalitetsmässan

Det här har vi gjort

Våren 2018
Självskattning, Kommunkompassens 50 frågor

Hösten 2018
Utvecklingsarbete genomförs med ledning av den interna självskattningen

Våren 2019
Kommunkompassen genomförs

Hösten 2019
Utvecklingsarbete genomförs med ledning av Kommunkompassens resultat

Augusti 2020
Kommunkompassen genomförs

2020-10-31
Sista ansökningsdag för nomineringen Sveriges Kvalitetskommun 2021

Styrgruppen för Sveriges kvalitetskommun

Styrgruppen för Sveriges kvalitetskommun består av kommunledningsgruppen (KLG) och träffas åtta gånger per år. Styrgruppen arbetar förvaltningsöverskridande med projektet ”Sveriges Kvalitetskommun 2021”. Styrgruppen ansvarar för att de planerade aktiviteterna inom projektet genomförs i verksamheterna. Under 2020 har gruppen framförallt arbetat med den handlingsplan som tagits fram efter granskning som genomfördes av SKR under 2019 genom den så kallade Kommunkompassen. I december 2020 genomför kommunen sin andra kommunkompass.

Kommunkompassen 2019PDF

Fakta

Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg för kommunala verksamheter och belyser kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Verktyget utvärderar vad och hur hela kommunen gör för att:

  • utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet
  • utveckla styr- och uppföljningssystem
  • utveckla effektiva verksamheter som producerar tjänster med hög kvalitet
  • skapa goda arbetsplatser och delaktiga med arbetare
  • skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande i hela den geografiska kommunen.

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK

KKiK redovisar och jämför resultat inom områden som bedöms vara av stort intresse för invånarna. Resultaten beskriver kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. De ger en lägesbild av kommunen som, inte minst för ledande förtroendevalda, kan utgöra grund för den egna styrningen av kommunen, dialog med medborgarna och utveckling.

Mer information

Projektplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mål- och resultatstyrning för Österåkers kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvärdera din kommun med Kommunkompassenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens Kvalitet i Korthetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Ann Hallner
Senast uppdaterad:
onsdag 3 februari 2021