Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kvalitet och utveckling

Kvaliteten i Österåkers kommun mäts regelbundet inom olika områden, vanligtvis genom undersökningar och utvärderingar. Här kan du som invånare ta del av hur dina skattepengar används av kommunen för att uppnå bättre och högre resultat. Du kan också ta del av de senaste rapporterna och resultaten.

Kommunens kvalitet mäts på olika sätt. Det kan till exempel vara genom enkäter till de personer som använder sig av kommunens tjänster eller genom jämförelser med andra kommuner. Nämnderna följer varje år upp sina egna verksamheter. De producerar också tjänstedeklarationer, där du kan läsa mer om vad bra kvalitet innebär för de olika verksamheterna. Kommunens totala kvalitet mäts framför allt genom att vi deltar i olika undersökningar och jämförelser.

Medborgarundersökning

Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning skickas ut till 1 000 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18–84 år, som bland annat får svara på frågor om kommunen som plats är att bo på, hur de kommunala verksamheterna fungerar samt vilken möjlighet de har till insyn och påverkan. Samma frågor ställs i alla kommuner som deltar i undersökningen, vilket gör det lätt att jämföra olika kommuners resultat.

Österåkers kommun har deltagit i medborgarundersökningen 2007, 2009, 2011, 2013 och 2015. I länklistan under rubriken Mer information kan du ladda ned resultatet för 2015. Kontakta oss gärna om du önskar ta del av resultatet från äldre undersökningar.

Kommunens kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och landsting genomför varje år undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Undersökningen mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra. Undersökningen är indelad i sex olika områden: Tillgänglighet, trygghet, delaktighet, information, effektivitet och samhällsutveckling. Det handlar till exempel om öppettider i simhallar och bibliotek, kötid för att få en förskoleplats, det bemötande som medborgarna får från kommunen och hur stor andelen miljöbilar är. Vill du titta närmare på detta kan du ladda ner undersökningen i länklistan under rubriken Mer information.

Läs mer om KKiK och se nyckeltal för samtliga kommuner via Sveriges kommuner och regioners, SKR:s, webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Servicemätning

Servicemätning genomförs för att se om kommunen ger invånarna bra service och möjlighet att uträtta sina ärenden. Undersökningen visar också hur de personer som kontaktar kommunen blir bemötta, om det är lätt eller svårt att få tag i den person som man söker, hur snabbt man får svar och om tekniken fungerar tillfredsställande. Du kan ladda ned servicemätningen i länklistan under rubriken Mer information.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Under hösten 2019 genomfördes undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, LUPPPDF, för fjärde gången i Österåker. LUPP är en enkät utgiven av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, där ungdomar får ge sin bild av livet i kommunen. Frågorna handlar bland annat om skola, fritid, inflytande, politik, hälsa och framtid.

Enkäten görs av alla elever i grundskolans årskurs åtta och gymnasiets årskurs två. Resultatet återkopplas till de elever som gör enkäten och ligger till grund för vidare samtal om ungas livssituation. Österåkers kommun vill att fler unga ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens utveckling. LUPP är en del i det arbetet.

Undersökningen genomfördes också 2010, 2013 och 2016. Kontakta oss gärna om du är intresserad av att ta del av resultatet från tidigare år.

Projekt för ökad kvalitet

I Österåkers kommun pågår ett långsiktigt projekt för att förbättra kvaliteten i den kommunala servicen för våra invånare.

Läs mer om projekt för ökad kvalitet.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Ann Hallner
Senast uppdaterad:
måndag 2 november 2020