Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förvaltningar

Förvaltningarna planerar och genomför det som beslutas av de förtroendevalda. Du möter förvaltningarnas medarbetare till exempel i skolan, på äldreboenden, när du ansöker om bygglov eller när du lånar en bok på biblioteket.

Förvaltningarna består av kommunens anställda. De handlägger ärenden, arbetar i skolan, planerar nya bostadsområden, tar hand om äldre, lånar ut böcker på biblioteket och beviljar ekonomiskt bistånd med mera. De anställda är sakkunniga inom sitt område och ser till att de förtroendevaldas beslut planeras och genomförs. De tar också fram underlag som ligger till grund för de beslut som de förtroendevalda fattar. I Österåkers kommun finns det sex olika förvaltningar som är uppdelade efter olika ansvarsområden: kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidsförvaltningen, produktionsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen.

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med gemensamma och övergripande områden. Förvaltningen ger service åt allmänheten, förtroendevalda politiker och kommunens andra förvaltningar.

Kommunstyrelsens förvaltning består av sex avdelningar:

 • Ekonomiavdelningen, som omfattar redovisnings- och upphandlingsenheterna, samt ledningsstöd
 • Näringslivsavdelningen, som omfattar näringsliv, besöksnäring, tillgänglighetsfrågor, integrationsfrågor, trygghet och säkerhet
 • Administration- och juridikavdelningen, som omfattar kansli- och överförmyndarenheterna, samt funktionen dataskyddsstrateg
 • Kommunikationsavdelningen, som omfattar kommunikationsenheten, servicecenter, samt funktionen samordning finskt förvaltningsområden
 • HR-avdelningen, som omfattar HR- och löneenheterna
 • Digitaliseringsavdelningen, som omfattar it-enheten

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen har ett övergripande ansvar för kultur-, kulturmiljö-, förenings-, idrotts-, och fritidsverksamheter i kommunen. Den informerar om utbudet, tar fram riktlinjer, hanterar avgifter och ersättningar samt följer upp mål, resultat och kvalitet. Förvaltningen ansvarar för drift av biblioteken i Åkersberga centrum samt på Ljusterö och Ingmarsö. Musikskoleverksamheten i kommunen drivs på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden. Arbetet leds av kultur- och fritidschefen.

Produktionsförvaltningen

Produktionsförvaltningen driver verksamhet inom den kommunala verksamheten. Det är kommunal förskola, grundskola, gymnasium, Komvux, äldre- och handikappomsorg, måltider samt skötsel av sport och friluftsanläggningar. Kunderna kan sedan med hjälp av sin ”peng” välja mellan Produktionsförvaltningens verksamhet och andra utförare. Produktionsförvaltningen arbetar på uppdrag av ett utskott under Kommunstyrelsen. Arbetet i förvaltningen leds av produktionschefen.

Utbildningsförvaltningen

I skollagen ges kommunen ansvar för vissa frågor. Utbildningsförvaltningen utövar ett myndighetsansvar för de frågorna. Förvaltningen fördelar resurser inom barnomsorg och utbildning. Den informerar också om kommunens utbud av förskolor och skolor, tar fram riktlinjer, hanterar avgifter och ersättningar samt följer upp mål, resultat och kvalitet. Förvaltningen arbetar på uppdrag av två politiska nämnder, Förskole- och grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Arbetet leds av utbildningsdirektören.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att planera, bygga och sköta om det fysiska samhället. Det innebär att de bland annat vårdar naturen, planerar nya bostadsområden samt sköter om kommunens vägar, parker och badplatser. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på uppdrag av flera politiska nämnder, Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Kommunstyrelsen. Förvaltningens arbete leds av samhällsbyggnadschefen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av sex avdelningar:

 • Internt stöd, som omfattar kart och mät, administration och samhällsbetalda resor
 • Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
 • Stadsbyggnadsavdelningen, som omfattar exploatering, plan, bygglov, visualiseringsutveckling och bostadsanpassning
 • Strategiska planeringsavdelningen, som omfattar översiktsplanering, strategisk fysisk planering, strategiskt hållbarhetsarbete och miljöplanering
 • Väg- och trafikavdelningen, omfattar anläggning, väg- och trafikplanering och drift
 • Lokalförsörjningsavdelningen.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar med stöd och omsorg av olika slag. Det kan till exempel vara med barn och ungdomar, familjer, äldre, funktionshindrade och människor i behov av stöd i olika livssituationer. Inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta arbetar socialförvaltningen med myndighetsutövning, beställning, finansiering och uppföljning av kvaliteten i verksamheten. Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av två politiska nämnder, Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden. Förvaltningens arbete leds av socialdirektören.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
tisdag 28 januari 2020