Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Budget och verksamhetsplan

Varje år tar kommunen fram en budget med verksamhetsplan för kommande kalenderår, så kallat budgetår. Budgeten är en plan för hur kommunens resurser ska fördelas. I budgeten måste intäkterna, pengarna som kommer in till kommunen, vara större än kostnaderna. 

Budget

Budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet med att styra kommunens verksamhet. Genom budgeten beslutas det hur pengarna ska fördelas till de olika verksamheterna, och vad verksamheterna ska uträtta för pengarna som de får.
Det ska finnas information om hur ekonomin beräknas vara vid budgetårets slut, samt övergripande mål och riktlinjer för kommunen.

Omvärldsbevakning ger större kontroll

I budgetarbetet arbetar kommunen med omvärldsbevakning för att få större kontroll över hur resurserna ska fördelas mellan verksamheterna. Information som till exempel antal barn, elever och äldre tas ut från befolkningsprognosen, och används sedan när resurserna ska fördelas. Målet med budgeten är att leverera kommunal service med hög kvalitet, och att samtidigt använda skattemedlen så effektivt som möjligt.

Budgetprocessen

I början av varje år inleds arbetet med nästkommande års budget. Arbetet börjar med en politisk beredning, där kommunens ekonomiska förutsättningar presenteras av ekonomienheten. Kommunfullmäktige fattar beslut om direktiv och anvisningar i under juni. De tar också beslut om preliminära ekonomiska ramar till de olika nämnderna.

Under juni till augusti genomför varje nämnd sedan ett eget budgetarbete. De använder sig då av de preliminära ekonomiska ramarna, och tar utifrån den fram ett förslag på en budget för sina olika verksamhetsområden. Nämnderna lämnar in sina budgetar i augusti, och i oktober tar Kommunstyrelsen fram ett slutgiltigt förslag om hur nämndernas ekonomiska ramar ska se ut. I november tar Kommunfullmäktige till slut beslut om hur budgeten inför nästa år.

Varje höst tar nämnderna fram varsin verksamhetsplan, en plan för hur de olika verksamheterna ska bedrivas under det kommande året. I verksamhetsplanen ska det bland annat finnas information om vad nämnden ska göra under året, hur arbetet ska genomföras och vilken kvalitetsnivå det ska ha. Verksamheternas olika uppdrag anges i mätbara mål, de formuleras så att de går att mäta. På så sätt blir målen lättare att följa upp.

Kommunfullmäktige använder nämndernas verksamhetsplaner för att följa upp verksamheternas visioner, mål och ekonomi.

Verksamhetsplan

I verksamhetsplanen beskriver nämnderna hur verksamheterna ska bedrivas utifrån den budget som de har fått från kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige använder sedan verksamhetsplanen för att styra och följa upp verksamheterna och ekonomin.

Innehåll i verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen utgår från den budget som nämnden har fått från kommunfullmäktige, eftersom det måste finnas täckning i budgeten för de aktiviteter som verksamheterna planerar. I nämndernas verksamhetsplaner ska det bland annat framgå:

  • Hur nämnden prioriterar och fördelar sina resurser.
  • Hur verksamheten är organiserad och hur budgeten är fördelad i organisationen.
  • Vad nämnden ska göra under året, hur arbetet ska genomföras och vilken kvalitetsnivå det ska ha.
  • Hur nämnden följer upp och redovisar verksamhetens resultat.

Dokument

Budget för 2020 med plan för 2021–2022 beslutades vid Kommunfullmäktige den 25 november 2019.

Budget 2021 med verksamhetsplan för 2022–2023 (pdf).PDF

Beslut om budget för 2021 med plan för 2022–2023 fattades av Kommunfullmäktige den 23 november 2020.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Erik Lanner
Senast uppdaterad:
måndag 25 januari 2021