Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Diarium och arkiv

Ett diarium är ett register över en myndighets allmänna handlingar. Det finns flera anledningar till att man registrerar handlingar i ett diarium. Huvudsyftet är att uppfylla offentlighetsprincipen, som innebär att du som medborgare har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen är en viktig del i vårt demokratiska samhälle. Syftet är bland annat att du som medborgare ska kunna ta del av allmänna handlingar, och därigenom få insyn i kommunens arbete.

Varje nämnd hos kommunen är en egen myndighet och nämndens registrator registrerar och diarieför myndighetens allmänna handlingar i ett diarium. Vem som helst har rätt att del av allmänna handlingar utan att vare sig behöva tala om vem man är eller varför man vill ta del av handlingen.

Om handlingen innehåller sekretessbelagd information kan myndigheten behöva efterforska vem som begär ut handlingen för att kunna underlätta sekretessprövningen, alltså ta ställning till frågan om handlingen ska lämnas ut eller inte.

Allmänna handlingar i ett diarium

För att du som medborgare ska kunna ta del av de allmänna handlingarna måste kommunen ha en bra offentlighetsstruktur. Med en bra offentlighetsstruktur menas att allmänna handlingar ska hållas åtskilda från andra handlingar. Därför används ett diarium, som håller allmänna handlingar samlade på ett ställe. I diariet kan du också enkelt följa ett ärendes handläggning.

Ärenden

Inom en kommun finns flera sorters ärenden och olika sätt att hitta dem. Ett ärende kan till exempel vara en motion, förslag, från en fullmäktigeledamot, kommunens yttrande till en myndighet eller en fråga från allmänheten. I ett ärende håller man alla allmänna handlingar samlade i en och samma akt och tilldelar dem ett gemensamt diarienummer. Alla handlingar i ett ärende registreras alltså under ett och samma diarienummer oberoende när de inkommer eller upprättas.

Hitta ärenden

Det finns flera sätt att hitta ärenden. Om du vill ta del av en allmän handling vänder du dig till den nämnd som förvarar handlingen. Man kan kontakta kommunens nämnder via brev, e-post, telefon eller fax. Handlingarna förvaras hos respektive nämnd i cirka fem år. Därefter levereras handlingarna till kommunarkivet, där de bevaras för all framtid. Om du är osäker på när ett ärende behandlats eller i vilken nämnd, kan du vända dig till kommunkansliet.

Om den allmänna handlingen innehåller sekretessbelagd information kan du nekas att ta del av den i sin helhet eller av vissa delar. Du kan då begära att få ett skriftligt avslagsbeslut och kan då överklaga myndighetens beslut till Kammarrätten.

Under rubriken Politik och påverkan här på sajten ser du när de politiska nämndernas sammanträden äger rum, och vilka ärenden som ska behandlas eller har behandlats vid ett visst sammanträde. Där finns också samtliga handlingar som skickats ut inför ett sammanträde och protokoll med mera.

Kommunarkivet

Kommunarkivet är slutarkiv för handlingar som produceras i den kommunala förvaltningen i Österåkers kommun.

Läs mer om kommunarkivet här.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Sofia Coyne
Senast uppdaterad:
tisdag 10 mars 2020