Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tankar på modernt kommunhus när Åkersbergas centrumområde utvecklas

Dagens kommunhus finns i Alceahuset på Hackstavägen i Åkersberga.

NYHET. Centrumområdet i Åkersberga ska utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär – en levande och trivsam miljö för såväl boende, företagare som besökare och med tankar på ett modernt kommunhus i ett centralt läge. Österåkers hjärta, helt enkelt.

I december 2019 godkände Kommunfullmäktige i Österåker planprogrammet för centrumområdet i Åkersberga. Planprogrammet beskriver en omfattande stadsutveckling av området till år 2040 där visionen är att skapa fler bostäder, mer yta för arbetsplatser och handel, parker och mötesplatser och med levande och trygga stråk.

Området kring Åkersberga station blir den centrala mötespunkten tillsammans med nya Järnvägsparken, ett nytt torg och ett nytt resecentrum i planerna.

Kontakten med vattnet stärks

Kontakten med Åkers kanal stärks och läget vid vattnet tillvaratas och utvecklas till en tydlig och lockande mötesplats och entré till stadskärnan. Skärgårdsidentiteten ska utvecklas. I planprogrammet står bland annat: ”Vid Åkers kanal föreslås ett nytt kvarter, vilket lämpligen innehåller offentliga verksamheter för service och kontor. Bebyggelse med ett allmänt innehåll bidrar till att levandegöra området närmast vattnet samtidigt som det knyter samman Åkersberga centrum med vattnet på ett tydligt sätt.”

Modernt kommunhus

I samklang med intentionerna i planprogrammet finns tankar på att bygga ett modernt kommunhus för en växande kommun. En placering av kommunhuset i ett centralt läge ger ett välkomnande till alla besökare, ökar tillgängligheten och kan bli en helt ny mötesplats för alla Österåkersbor. Ett modernt kommunhus ger förutsättningar för att skapa en öppen, effektiv och flexibel arbetsplats som kan bidra till den kommunala förvaltningens ständiga förnyelse och utveckling. Det skulle också stärka kommunen som arbetsgivare genom ett förbättrat pendlingsläge. Arbetet för ett nytt kommunhus är ännu i sin linda, ett omfattande förarbete ska genomföras innan beslut tas och planeringshorisonten ligger på cirka 10-15 år.

Genom ny bebyggelse med bostäder, butiker och andra lokaler skapas rörelse, vilket gör området mer levande och tryggt. Den nya bebyggelsen planeras att i huvudsak utformas som stadskvarter med gröna innergårdar. Området utvecklas med kreativa stadsmiljöer med förutsättningar för mötesplatser, lokalt företagande och näringsliv med ett stort utbud av handel, service och kultur. Planprogrammet har tagits fram i flera steg.

Så går arbetet vidare

Nu går arbetet vidare med att etappvis ta fram detaljplaner inom centrumområdet. Då ges du nya möjligheter att vara med och påverka utvecklingen

Läs mer om planprogrammet för Åkersberga stad.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
fredag 28 augusti 2020
Senast uppdaterad:
fredag 28 augusti 2020