Österåkers kommuns logotype

Näringslivsstrategi

Näringslivsstrategin 2017-2018 beskriver Österåker som näringslivskommun och etableringsort. Strategin visar vilken väg som näringslivet i Österåker och kommunen gemensamt vill gå.

Dokumentet utgör även ett underlag för prioritering av kommunens eget näringslivsarbete och ska återspeglas i kommunens verksamhetsplanering.

Det övergripande målet är att Österåker ska skapa förutsättningar för 7 000 nya arbetstillfällen i kommunen till 2040 genom att ha en stark lokal arbetsmarknad med tydlig regional koppling.

Utgångspunkter

Strategin har tre utgångspunkter; Österåkers vision, visionen för Stockholm Nordost samt medlemskapet i Stockholm Business Alliance.

Österåkers vision

Österåker ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka en skärgårdskommun i världsklass.

Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet. Kommunen har slagit fast sex övergripande mål:

 • Österåker ska vara den bästa skolkommunen i länet
 • Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade.
 • Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.
 • Österåkers kommun ska ha en ekonomi i balans
 • Österåkers kommun ska ha en trygg miljö
 • Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.

Visionen för Stockholm Nordost

De sex kommunerna i nordöstra Stockholm har en gemensam vision om kommunernas utveckling. Där står bland annat att kommunerna ska verka för 50 000 nya arbetstillfällen till 2040, näringslivsservice i världsklass och fokus på nyföretagande och entreprenörskap. Nordostkommunerna utgör en gemensam arbetsmarknad och tillsammans erbjuds etableringsmöjligheter för de flesta företag.

För Österåkers del innebär visionen att vi ska skapa förutsättningar för 7 000 nya arbetstillfällen i kommunen.

Stockholm Business Alliance (SBA)

SBA är ett partnerskap mellan 53 kommuner i regionen. Fokus är på att attrahera utländska investeringar och förbättrad näringslivsservice. Visionen är att Stockholm ska vara Europas ledande hållbara tillväxtregion.

Fokusområden

I skärgårdskommunen Österåker är turismsektorn en viktig del av det lokala näringslivet. Besöksnäringen växer även nationellt. Turismens exportvärde ökar snabbare än Sveriges totala export och den totala omsättningen inom turism uppgick till 268,5 miljarder kronor under 2014.

Antalet gästnätter i Österåker uppgick 2015 till 76 300 (varav 6 266 var utländska), en ökning med 5,4 procent från föregående år. Ökningen av utländska gästnätter uppgick till 11 procent. Siffrorna inkluderar inte nätter i gästhamnar.

Mål

 • Antalet gästnätter ska öka med minst 5 % per år
 • Omsättning och antalet anställda inom besöksnäringen ska öka mer än den genomsnittliga tillväxten i Sverige inom besöksnäringen.

Redan idag är Österåker en stark entreprenörskommun med ett högt nyföretagande och en stor bredd på det lokala näringslivet. Det ska vi bygga vidare på. Vi ska ta tillvara den positiva och unika Österåkersandan som finns i kommunen.

Centrala Åkersberga har hittills vänt sig från havet. Genom att öppna upp kommunen mot havet ges förutsättningar att levandegöra skärgården för både boende och besökare och skapa en attraktiv skärgårdskommun.

Mål

 • Andelen företag som kan rekommendera Österåker som etableringsalternativ ska öka.

För att företag som redan finns här ska kunna expandera och utvecklas men även för att möta de behov som nya företag i kommunen har så krävs tillgång till mark. I Stockholmsområdet pågår en omvandling där företag, fram för allt med ytkrävande verksamhet, trycks längre ut i och med att staden växer. Det finns även en liknande utveckling i centrala Åkersberga.

För att skapa förutsättningar för både befintliga och tillkommande företags behov är det nödvändigt att den tillgängliga marken används på rätt sätt. I Brännbacken kommer huvudsaklig fokus att vara lättare industri och lager. Enligt den nuvarande planen för Rosenkälla är den huvudsakliga inriktningen volymhandel och upplevelser. I utvecklingen av ett kommande campus vid Österåkers gymnasium skapas också möjligheter till lokaler för företag. Ytterligare mark kommer att behövas med fokus på lager, logistik, hantverkstjänster, viss tillverkning, välfärdstjänster, marina verksamheter och kontorslokaler. I dagsläget uppgår den lediga verksamhetsytan till cirka 12 000 kvm.

Mål

 • Säkerställa att det finns tillräckligt med planlagd verksamhetsmark för att sörja för både det existerande näringslivets behov och nya företag som vill etablera sig i kommunen.

För att bygga ett attraktivt lokalt företagsklimat behövs olika typer av nätverk och en ökad kännedom om de affärsmöjligheter som finns i kommunen och nordöstra Stockholm.

Mål

 • Skapa förutsättningar för lokala mötesplatser, antingen lokalt i kommunen eller digitalt, både mellan företagare samt mellan företagare och kommun.

Kommunen ska ge snabb och högkvalitativ service till näringslivet. En ömsesidighet är nödvändig; kommunen behöver ha en god förståelse för näringslivets villkor och förutsättningar samtidigt som företagen känner till de lagar och beslut som styr den kommunala verksamheten.

Ett viktigt steg för att förbättra den kommunala servicen är inrättandet av ett servicecenter. Genom att införa ett servicecenter ger kommunen service på lika villkor och det blir enklare och effektivare för både medborgare, företagare och medarbetare. Servicecenter kommer att hantera företagarnas frågor, ge service och information, svara på sociala medier samt handlägga vissa ärenden.

Mål

 • Öka tjänstemännens och politikernas kunskap om företagares vardag
 • Förbättra dialogen och kunskapen om de regelverk som styr kommunens arbete
 • Kommunen ska systematiskt och kontinuerligt se över det interna regelverket i syfte att förenkla där det är möjligt.
 • Österåkers NKI (Nöjd Kund Index) ska under perioden öka till minst 72

Idag finns cirka 6 000 företag i Österåker, företrädesvis små- och enmansföretag. För att skapa förutsättningarna för ett hållbart samhälle men även för att vara en attraktiv kommun för nya invånare, är det viktigt att det finns möjlighet att arbeta lokalt.

Inom vissa sektorer finns idag en stor brist på utbildad arbetskraft, exempelvis kockar och vissa hantverkare. Det påverkar tillväxtmöjligheterna för det lokala näringslivet och kräver insatser på både kort och lång sikt.

Mål

 • Arbetsplatskvoten ökar från 0,51 till 0,6 (med arbetsplatskvot uttrycks förhållandet mellan antal arbetstillfällen och befolkningen i kommunen).
 • Den årliga tillväxttakten i antalet arbetstillfällen ska uppgå till cirka 230 i enlighet med Nordostvisionen.

En grundförutsättning för stora delar av näringslivet är välfungerande transporter och infrastruktur, anpassade för varuhantering, pendling och besökare. Det gäller både transporter på land och till sjöss.

I kommunens kommande transportstrategi framgår vilken inriktning transportsystemet ska ha fram till år 2040. Strategin ska säkerställa att transportsystemet bidrar till ett hållbart och attraktivt samhälle med hänsyn till klimatet, miljön, människors hälsa, verksamheters möjlighet att finnas till med mera.

Mål

 • Näringslivets transportbehov ska särskilt beaktas i nya planer.

Arbetsmetod

Strategin har tagits fram gemensamt av det lokala näringslivet i Österåker, organisationen Företagarna och kommunen. Strategin sträcker sig under nuvarande mandatperiod 2017–2018 och ska revideras minst en gång per mandatperiod. Till strategin ska årliga aktivitetsplaner kopplas. Beslut om aktivitetsplanerna fattas av Kommunstyrelsen.

En uppföljning och utvärdering av strategin med tillhörande aktivitetsplan ska ske i februari varje år. En gemensam planering för nästkommande verksamhetsår sker under september.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.