Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Upphandling

De upphandlande myndigheterna finansierar sina inköp med allmänhetens pengar. Därför måste de följa striktare regler än privata aktörer när de ska upphandla.

Upphandlande myndigheter kan exempelvis inte vända sig till en tidigare leverantör eller någon de hört gott om när något ska köpas in. En offentlig upphandling innebär att alla företag som uppfyller grundläggande krav har en möjlighet att få sälja sina varor och tjänster till upphandlande myndigheten. Myndigheten måste alltid förhålla sig objektiv och neutral till de företag som vill bli leverantörer, och hela upphandlingsprocessen måste präglas av öppenhet och proportionalitet.

En offentlig upphandling tar ofta längre tid än ett inköp i privat sektor, särskilt beträffande större upphandlingar. Det kan variera från minst tre månader upp till ett år. Österåkers kommun publicerar en annons om upphandlingen och ofta detaljerade upphandlingsdokument som anger vad som efterfrågas och vilka krav som leverantören måste uppfylla. Intresserade företag formulerar sedan anbud utifrån de behov, krav och villkor som myndigheten har uppställt.

Därefter tar kommunen ställning till vilket eller vilka företag som ska få kontraktet. Efter att kommunen har meddelat sitt beslut finns en tidsfrist då andra leverantörer kan ansöka om överprövning av beslutet hos förvaltningsdomstol. En sådan domstolsprocess kan ta mellan 3-6 månader i första instans.

Offentlig upphandling styrs av ett antal olika lagar som reglerar på vilket sätt det offentliga ska göra sina upphandlingar. Österåkers kommun följer lagen om offentlig upphandling (LOU) samt (LOV) och (LUK) vid inköp av tjänster, varor och byggentreprenader.

 • Lagen om offentlig upphandling (LOU) 2016:1145
 • Lagen om valfrihetssystem (LOV) 2008:962
 • Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) 2016:1147

Läs mer på Upphandlingsmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

Pågående upphandlingar

Alla företag och organisationer är välkomna att lämna in anbud på våra annonserade upphandlingar.

https://www.opic.com/org/osterakers_kommun/ Länk till annan webbplats.

Österåkers kommun använder elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Tendsign. Där finns alla våra aktuella upphandlingar som är ute på annonsering.   För att lämna anbud skapar du först ett kostnadsfritt leverantörskonto.

http://www.tendsign.com/lamna-anbud/ Länk till annan webbplats.

Att tänka på vid anbudsgivning

Vid anbudsgivning är det viktigt att

 • Läsa igenom förfrågningsunderlaget och eventuella bilagor noga.
 • Kontakta upphandlingsenheten om förfrågningsunderlaget känns otydligt eller om några av kraven är orimliga, onormalt kostnadsdrivande eller konkurrens­begränsande. Alla frågor och begäran om förtydligande eller komplettering ska ställas skriftligen via Tendsign.
 • Lämna anbud på det efterfrågande sätt och de villkor som finns i förfrågningsunderlaget.

Direktupphandling

Direktupphandling är ett mindre formellt upphandlingsförfarande som kan användas om värdet på det som ska upphandlas är lägre än 586 907 kronor och det saknas ett giltigt ramavtal.

Någon annonsering krävs inte utan kommunen vänder sig direkt till befintliga leverantörer på marknaden. Vid direktupphandlingar frågar kommunen minst tre leverantörer, vilket oftast sker via e-post.

Läs mer på Konkurrensverkets hemsida:

http://www.konkurrensverket.se/upphandling/direktupphandling/ Länk till annan webbplats.

Ramavtal

Ett ramavtal är ett avtal som bestämmer villkoren för vad kommunen kan handla under en bestämd tidsperiod. Om ramavtal finns mellan kommunen och en leverantör så råder något som kallas köptrohet under själva avtalstiden. Detta innebär att kommunen inte kommer växla eller byta leverantör förrän upphandlingen av nästa ramavtal.

Lagen om valfrihet, LOV

Lagen om valfrihet innebär att kommunen kan avtala fler leverantörer för att utföra en verksamhet. Medborgaren eller brukaren väljer sedan själv vilken leverantör den vill använda sig av. Som leverantör kan man lämna anbud löpande i TendSigns upphandlingsverktyg där förfrågningsunderlag för alla fem områden hittas:

 • Familjerådgivning
 • Hemtjänst, ledsagning och avlösning
 • Daglig verksamhet
 • Sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar
 • Särskilt boende för äldre

Utmanarrätt och personalinitiativ

I Österåkers kommun tillämpar vi utmanarrätt. Det innebär att kommunens verksamheter kan konkurrensutsättas om en utmaning kommer in från en extern aktör eller från en anställd i kommunen. Konkurrensutsättningen genomförs som en upphandling där aktörer, kommunens anställda och kommunens egenregi har chansen att lämna in anbud. Det anbud som bäst uppfyller de krav som ställs får sedan ta över driften av den utmanade verksamheten.

Syftet är att förbättra och utveckla kommunens verksamheter och erbjuda fler alternativ så att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.

Utmanarrätt gäller för all verksamhet som drivs av kommunen med vissa undantag som exempelvis myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och kommunala bolag.

Redaktör:
Ann-Catrin Skogström

Sakkunnig:
Linnea Spång
Senast uppdaterad:
onsdag 15 september 2021