Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Stöd och bidrag

Här får du tips på vilka stöd och bidrag du som företagare kan söka.

Miljödiplomera ditt företag

Tack vare en samordnad upphandling av flera miljökonsulter kan nu företag i Danderyd, Täby och Vaxholm få professionell vägledning i företagets miljöarbete och miljöcertifiera sig till ett förmånligt pris. Upphandlingen har gjorts av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd i samarbete med olika kommuner i Stockholms län.

Miljöledningssystem - ett allt vanligare beställarkrav

Syftet med satsningen på miljödiplomering är att ge de små företagen i samarbetskommunerna möjlighet att minska sin miljöbelastning och förbättra sitt konkurrensläge. Att erbjuda ett kostnadseffektivt sätt att införa ett miljöledningssystem blir ett allt vanligare beställarkrav. Genom upphandlingen finns möjlighet att införa två olika miljöledningsstandarder - ISO 14001 eller Svensk miljöbas.

Upphandlade tjänster

De upphandlade konsulttjänsterna riktar sig i första hand till företag som vill certifiera sig enligt ISO 14001 eller Svensk Miljöbas.

De som vunnit upphandlingen

Miljöstegen har tilldelats delområdet Miljöledning enligt Svensk Miljöbas

Joakim Iliste 070-791 28 91
joakim.iliste@miljostegen.se

Annika Johansson 070-791 28 90
annika.johansson@miljostegen.se

Sustema - EMS Konsult AB har tilldelats delområdet Miljörevision enligt Svensk Miljöbas.

08-22 22 60 info@sustema.se

EU-stöd, projekt och samverkan

Vi söker EU-medel och andra typer av bidrag för utveckling av kommunens näringsliv.

Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Var med och utveckla Sverige genom att söka medel inom de Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Webbplatsen eufonder.se är en guide för dig som vill veta mer om vilka program inom fonderna som berör Sverige och om vilka program svenska organisationer, myndigheter och företag kan delta i.

Regeringen har under programperioden 2014–2020 gett i uppdrag åt Jordbruksverket, Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet att samverka för att förenkla genomförandet av programmen som finansieras av Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI).

Havs- och fiskerifonden, utvecklar ett miljömässigt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Bidrar till att utveckla kustbygderna.

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, utvecklar lantbruk och landsbygd. Prioriterar miljö, hållbar utveckling och innovation.

Regionala utvecklingsfonden, bidrar till att stärka ekonomisk och social sammanhållning samt stärkt utveckling i regionerna.

Socialfonden, skapar fler och bättre jobb i Europa. Bidrar till en fungerande arbetsmarknad och en ökad sysselsättning.

Central Baltic Programme

Central Baltic-programmet 2014-2020 är ett av EUs strukturfondsprogram under målet om territoriellt samarbete. Programmet har fått 115 miljoner euro från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) för att finansiera samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Estland, Finland (inklusive Åland) och Lettland.

Offentliga eller privata organisationer från Gotlands län, Gävleborgs län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Östergötlands län och Örebro län kan delta i programmet.

Stödmottagaren kan till exempel vara kommuner, regioner, regionförbund, landsting, myndigheter, universitet, högskolor, yrkeshögskolor, forskningsinstitutioner, näringslivets organisationer, offentliga verksamheter, organisationer för naturskydd, ideella föreningar, stiftelser etcetera.

Organisationer kan få finansiering med upp till 75 procent av sina projektkostnader. Samarbetsprojekten ska bedrivas mellan minst två organisationer från minst två av länderna inom programgeografin inom följande insatsområden:

  • Stärkandet av regionens ekonomiska konkurrenskraft
  • Hållbar användning av våra gemensamma resurser
  • Ökad tillgänglighet i regionen
  • Förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap

Landsbygds- och skärgårdsutveckling

Leader Stockholmsbygd

Leaderverksamheten ska bidra till utveckling av en attraktiv och konkurrenskraftig landsbygd och skärgård och stimulera ökad sysselsättning och nya företag. Leader Stockholmbygd omfattas av kommunerna Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn samt delar av Östhammar.

Leadermetoden är en metod för att utveckla landsbygden genom lokalt ledd utveckling. Ideella, privata och offentliga krafter har gemensamt tagit fram en lokal utvecklingsstrategi och kommit överens om prioriterade insatser under kommande programperiod. Leader Stockolmsbygds utvecklingsstrategi fokuserar på följande.

  • En attraktiv bygd att bo och verka i
  • En attraktiv bygd att besöka
  • Lokala livsmedel i samspel med marknader i närområdet
  • En god miljö och ökad hållbarhet

Inom programmet finns 46 miljoner kronor att söka.

Integration

VIDA-Välj Inkludering, Delaktighet, Aktivitet

Projektet syftar till att utveckla en modell som ökar samarbetet mellan offentliga aktörer och idéburen sektor för att underlätta nyanländas etablering och integration i det svenska samhället. Modellen ska möjliggöra målgruppens deltagande i nätverksskapande, hälsofrämjande och språkstödjande aktiviteter samt leda till ökad samverkan mellan offentliga och idéburen sektor på ett formaliserat och strukturerat sätt.

Österåkers kommun kommer tillsammans med samverkande kommuner Täby, Vaxholm, Norrtälje, Vallentuna och Danderyd att utveckla ett liknande arbetssätt med aktiviteter för nyanlända och i vissa fall även asylsökande. Därigenom utökas kommunens roll att i samverkan med föreningslivet främja nyanländas deltagande i samhällslivet. Vi ser även behovet av att använda modellen för att förbättra tillgängligheten på arbetsmarknaden för målgruppen genom närverksskapande aktiviteter. Ambitionen är att utveckla en struktur för aktiviteterna som ska genomföras över kommungränserna och kunna erbjudas långsiktigt.

Redaktör:
Ann-Catrin Skogström

Sakkunnig:
Kristina Eineborg
Senast uppdaterad:
måndag 4 januari 2021