Workshop för hela besöksnäringen: Österåkers handlingsplan Destinationsstrategi Roslagen 2030

Kvinna som montör i en verkstad

Denna workshop är för samtliga privata aktörer inom besöksnäringen det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Destinationsstrategi Roslagen 2030 ger oss en vision, mål och strategi.

Vi kommer nu gemensamt arbeta fram en handlingsplan om hur Österåker ska arbeta med destinationsstrategin Roslagen 2030 för att öka vår attraktivitet för besökare och kommuninvånare.

Destinationsstrategin ska kunna fungera som en röd tråd i den gemensamma destinationsutvecklingen för besöksnäringen och för de tre kommunerna Österåker, Norrtälje, och Östhammar. En långsiktig destinationsstrategi för Roslagen är en förutsättning för det starka samarbete som eftersträvas.

Det finns flera goda skäl till varför Roslagen behöver planera inför framtiden. Ett sådant är att människors resmönster är i förändring, inte minst i kölvattnet efter den pågående pandemin. Ett annat är att hållbarhet sätts allt mer i fokus för våra företag och lokalsamhällen. För att klara förändringsresan behöver vi jobba tillsammans över kommungränserna och vi behöver ta tillvara de unika resurser som Roslagen besitter.

Dokumentet innehåller en framtidsvision för Roslagen som visar ett önskvärt tillstånd år 2030. Vägen dit presenteras genom fyra målområden och fyra ledmotiv. Av strategin framgår också önskvärda samarbetsformer och en tydlig rollfördelning mellan aktörerna.

Österåker geografiska del av Roslagen har ett bra utgångsläge!

Här finns en kreativ besöksnäring och ett pärlband av genuina natur- och kulturupplevelser i både inland och skärgård. Närheten till Sveriges mest befolkningstäta regioner och Sveriges största flygplats är en styrka för Roslagens företag och föreningar. Mycket är ännu outvecklat och därför pekar strategin på en rad utvecklingsmöjligheter att ta tillvara - med varsam hand.

En viktig uppgift för Destinationsstrategi Roslagen 2030 är att beskriva hur framtidens besökare kan tas om hand och hur aktörerna i Roslagen kan möta de förändringar som sker i samhället. Genuina natur- och kulturupplevelser efterfrågas i allt högre utsträckning och allt fler vill vara fysiskt aktiva på fritiden. Dessutom blir fler nyfikna på att hitta spännande och hållbara upplevelser i närheten av där man bor. Sammantaget är Roslagen väl rustat för att möta en sådan framtid.

Pandemin har haft en stor inverkan på stora delar av besöksnäringen. Även om många aktörer i Roslagen har klarat utmaningen väl så återstår ett hårt arbete för många företag att komma åter på fötter. Tidshorisonten i Destinationsstrategi Roslagen 2030 överbryggar pandemin med god marginal. Därför är det naturligt att fokus läggs på långsiktiga möjligheter för Roslagen som besöksdestination.

Gemensam handlingsplan för Österåker

Vi behöver nu komma fram till en gemensam handlingsplan för Österåker så med gemensamma idéer sätter vi samman en effektiv handlingsplan för Österåker som en del av Roslagen för att underlätta för oss att uppnå våra kort- och långsiktiga gemensamma mål. Detta ger en en tydlig överblick över vilka aktiviteter som ska göras samt hur, av vem, när och varför de ska göras.

Hoppas att du har tid och möjlighet att delta i detta arbete då det för oss skulle vara mycket betydelsefullt.

Mer information

Datum:

Tid:

09:00 - 11:00

Ort:

Digitalt

Plats:

Workshop via Teams

Pris:

Gratis
Publicerad:
Senast uppdaterad: