Meddelande om detaljplan för Näsängen, etapp 1- inför antagandebeslut

Kommunstyrelsens planarbetsutskott (PLAU) behandlade vid sammanträde den 2022-05-11, Detaljplan för Näsängen etapp 1, i Österåkers kommun, Stockholms län.

Planen har varit föremål för samråd och granskning. De skriftliga synpunkter som inkommit över planförslaget har sammanfattats och kommenterats i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande. Av dessa framgår kommunens ställningstagande till synpunkterna.

Detaljplanens antagandeprövning sker i Kommunfullmäktige den 2022-06-20.

Planhandlingar inklusive samrådsredogörelse och granskningsutlåtande finns tillgängliga på kommunens webbplats, PLAU § 5:8.

Handlingar och protokoll från Kommunstyrelsens planarbetsutskotts sammanträde

Upplysningar kan lämnas av:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, tel. 08-540 810 00, eller plan.exploatering@osteraker.se

Publicerad:
Senast uppdaterad: