Meddelande om detaljplan för Hagby äng och kulle etapp 1, Hagby 1:5 m.fl. - inför antagandebeslut

Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträde den 2022-11-30, Detaljplan för Hagby äng och kulle etapp 1, Hagby 1:5 m.fl., i Österåkers kommun, Stockholms län.

Planen har varit föremål för samråd och granskning. De skriftliga synpunkter som inkommit över planförslaget har sammanfattats och kommenterats i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande. Av dessa framgår kommunens ställningstagande till synpunkterna.

Detaljplanens antagandeprövning sker i Kommunfullmäktige den 2022-12-12.

Planhandlingar inklusive samrådsredogörelse och granskningsutlåtande finns tillgängliga på kommunens webbplats, KS 2022-11-30 §14:6.

Handlingar och protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde Länk till annan webbplats.

Upplysningar kan lämnas av:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, tel. 08-540 810 00, eller plan.explaotering@osteraker.se

Publicerad:
Senast uppdaterad: