Beslut vid Kommunstyrelsen den 27 mars

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Här kan du läsa om några av de beslut som fattades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 27 mars.

Vid Kommunstyrelsen fattades följande beslut:

 • Österåkers Närradioförening beviljades ett bidrag om 150 000 kronor för verksamhetsåret 2023.
 • Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2022 godkändes.
 • Riktlinjer för Kommunstyrelsens beredningsprocess och en ärendehandbok för kommun antogs.
 • En evakueringsplan för Österåkers kommunarkiv godkändes. Kommunarkivet är beläget i skyddsrumsklassade lokaler. Österåkers kommuns arkivbestånd är en del av det nationella kulturarvet som behöver evakueras i de fall lokalerna behöver brukas som skyddsrum.
 • Ett förslag till lokalisering av en ny simhall godkändes. Den nya simhallen föreslås placeras bredvid Österåkers multiarena, på fastigheten Husby 4:22.

Kommunstyrelsen föreslog även att Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

 • Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2022 godkändes.
 • Bifalla en motion från Miljöpartiet avseende utveckling av vindkraft i Österåkers kommun inom ramen för pågående arbete med energiplan och planeringsstrategi.
 • Anta en hållbarhetspolicy för Österåkers kommun. Policyn slår bland annat fast att kommunen ställer sig bakom Agenda 2030 och att kommunens hållbarhetsarbete ska vara en framgångsfaktor som bidrar till högre kvalitet i arbetet, högre livskvalitet för invånarna och en mer attraktiv kommun.
 • Godkänna årsredovisning för Österåkers kommun år 2022.
 • Bland annat godkänna bildandet av det helägda kommunala koncern- och moderbolaget Österåkers Stadshus AB. Bolaget ska ansvara för samordning av frågor rörande kommunens alla bolag.
 • Godkänna att Österåkersvatten AB köper mark för ett nytt reningsverk i Östanå för en köpeskilling på 1 600 000 kr. Vatten- och avloppssituationen i Östanåområdet är problematisk. Samtidigt finns det planer på ytterligare bebyggelse både i Wiraområdet samt i Östanå. Dagens reningsverk i Roslagskulla är uttjänat och läget är olämplig för om- och utbyggnad. Detta gör att behov av ett nytt reningsverk i Östanå är stort.
Publicerad:
Senast uppdaterad: