Beslut vid Kommunstyrelsen den 25 maj

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades vid Kommunstyrelsens sammanträde torsdagen den 25 maj.

Vid sammanträdet behandlades bland annat följande ärenden:

  • Österåkers kommun har tagit fram ett svar på en remiss från Region Stockholms Trafikförvaltning angående förslag till trafikförändringar för år 2024. Kommunen skriver i svaret att förslaget skulle få mycket negativa konsekvenser för såväl regionen i stort som den enskilda kommunens invånare och kommunens möjligheter till hållbar utveckling och tillväxt.
  • Kommunen har även svarat på en remiss om ett regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035. Svaret har tagits fram inom ramen för Stockholm Nordost, som är ett samarbete mellan kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.
  • En del av detaljplanen för Valsättra del 2 kommer att kompletteras till att även möjliggöra för byggnation av förskola i området.
  • Ett remissvar också tagits fram för Norrtälje kommuns nya översiktplan 2050. Översiktsplanen ska ange riktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i Norrtälje, samt hur mark- och vattenområden och den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
  • En återrapport har lämnats av en extra resursförstärkning på tryckta läromedel och digitala verktyg.
  • Efter ett par medborgarförslag ska en utredning göras om ändring av postortsnamn från Åkersberga till Österåker respektive ändring av postortsnamn för postnummer 184 70 till Skärgårdsstad.

Kommunstyrelsen föreslår även att Kommunfullmäktige fattar beslut om: bland annat:

  • Direktiv och anvisningar för verksamhetsplan 2024-2026 och budget 2024, samt preliminära ramar avseende drift och investering för Kommunstyrelsen och nämnder.
  • Förslag till nya bolagsordningar för Roslagsvatten AB, Österåkersvatten AB, samt ÖVAR AB.
Publicerad:
Senast uppdaterad: