Beslut vid Kommunstyrelsen den 23 oktober

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 23 oktober.

Vid sammanträdet behandlades bland annat följande ärenden:

  • En talan och grunder för överklagande och skäl för prövningstillstånd ska skickas till Mark- och miljööverdomstolen. Detta efter att Mark- och miljödomstolen upphävt detaljplanen för Näsängen etapp 1.
  • Följande sju platser ska bli Österåkers sju underverk: Biskopstuna borgruin, Husarö by, Roslagskulla kyrka, Rydboholms slott med Östra Ryds kyrka, Siaröfortet, Åkers kanal med slussen, samt Wira bruk. Nu ska marknadsföringsaktiviteter planeras och genomföras.
  • Riktlinjer för sponsring av idrottsevenemang i Österåkers kommuns anläggningar har godkänts som tydliggör hanteringen av reklam i kommunala idrottsanläggningar.

Kommunstyrelsen föreslår även att Kommunfullmäktige fattar beslut om: bland annat:

  • Förslag till en ny detaljplan för Skånsta 2:171. Den nya detaljplanen innebär att ändamålet för platsen ändras från bostäder till besöksanläggning för kultur- och fritidsändamål. Syftet är också att bevara Länsmansgården som kulturell målpunkt, samt värna den kulturhistoriskt viktiga miljön. Detaljplanen syftar även till att tillåta viss utveckling i området för att skapa möjligheter för rekreation, mötesplatser och utveckling av verksamhet.
  • Österåkersvattens styrelse har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att bland annat höja Österåkers vattens brukningstaxa med 29 procent från och med 1 januari 2024, samt att behålla anläggningstaxan oförändrad.
  • Budget för 2024 och plan för år 2024 till 2026 som bland annat innebär resursförstärkningar, med fokus på kärnverksamheterna, samtidigt som kommunalskatten sänks med 30 öre.
  • En strategi för krisberedskap i Österåkers kommun som innehåller övergripande mål, inriktning och styrning av arbetet med Österåkers krisberedskap.
  • Ett reglemente för krisberedskapsnämnden i Österåkers kommun. Krisledningsnämnden ska utgöra kommunens högsta ledning under extraordinära händelser i fredstid, då ordinarie resurser är otillräckliga för att samhällets basfunktioner ska fungera på lägsta acceptabla nivå.
Publicerad:
Senast uppdaterad: