Beslut vid Kommunstyrelsen den 20 februari

En illustration av en beslutsklubba på grön bakgrund.

Här kan du läsa om några av de beslut som fattades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 20 februari.

Vid Kommunstyrelsen fattades bland annat följande beslut:

  • En förskoletomt på fastigheten Husby 3:45 ska säljas till Fondamentor Skolfastigheter AB. Fastigheten ägs av Österåkers kommun och ingår i en detaljplan för Förskola inom Täljö 2:8. Det aktuella området är detaljplanelagt för förskoleändamål.
  • Kommunens VA-plan ska kompletteras med en vattentjänstplan. Detta i enlighet med lagändringar om allmänna vattentjänster.
  • Underlag till remissvar har godkänts till Länsstyrelsen Stockholm förslag på ändringar för vissa områden av riksintresse naturvård. Det handlar bland annat om översyn av områdenas avgränsningar, däribland uteslutning av exploaterade områden.
  • En personalberedning ska inrättas för den nya mandatperioden 2023- 2026.
Publicerad:
Senast uppdaterad: