Ärenden som behandlas vid Kommunfullmäktige 24 april

illustration beslut, klubba

Här är ett urval av de beslutsärenden som behandlas vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 24 april klockan 18.30.

Samtliga handlingar och sändning:

Du hittar samtliga ärenden med tillhörande handlingar via den här länken. Via länken kan du också ta del av sammanträdet i efterhand.

Beslutsärenden

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fattar följande beslut:

  • Godkänna Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2022
  • Godkänna årsredovisning för Österåkers kommun år 2022.
  • Anta en hållbarhetspolicy för Österåkers kommun. Policyn slår bland annat fast att kommunen ställer sig bakom Agenda 2030 och att kommunens hållbarhetsarbete ska vara en framgångsfaktor som bidrar till högre kvalitet i arbetet, högre livskvalitet för invånarna och en mer attraktiv kommun.
  • Godkänna bildandet av det helägda kommunala koncern- och moderbolaget Österåkers Stadshus AB. Bolaget ska ansvara för samordning av frågor rörande kommunens alla bolag.
  • Godkänna att Österåkersvatten AB köper mark för ett nytt reningsverk i Östanå för en köpeskilling på 1 600 000 kr. Dagens reningsverk i Roslagskulla är uttjänat och läget är olämplig för om- och utbyggnad. Detta gör att behov av ett nytt reningsverk i Östanå är stort.

Ta del av alla handlingar

Protokollet för Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april anslås upp till två veckor efter sammanträdet. Här hittar du också samtliga handlingar för sammanträdet.

Publicerad:
Senast uppdaterad: