Ärenden som behandlades vid Kommunfullmäktige 6 februari

illustration beslut, klubba

Här är ett urval av de beslutsärenden som behandlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 6 februari klockan 18.30.

Samtliga handlingar och sändning:

Du hittar samtliga ärenden med tillhörande handlingar via den här länken. Via länken kan du också ta del av sammanträdet i efterhand.

Beslutsärenden

 • Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023
  Kommunfullmäktige beslutade om budget 2023 och verksamhetsplan 2023-2025 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. Kommunfullmäktiges nettoram för 2023 är 9,1 mnkr.
 • Utökad budget för ÖVAR AB och lån med kommunal borgen
  Kommunfullmäktige beslutade om en utökad investering på 975-1 190 miljoner kronor för projektet ÖVAR och godkände kommunal borgen för upptagande av lån för Österåkers kommuns andel av projektet ÖVAR, på maximalt 1 190 miljoner kronor.
 • Investeringsbeslut fjärrvärme ÖVAR AB
  Kommunfullmäktige beslutade om att
  godkänna utökad investering av fjärrvärme samt om kommunal borgen för upptagande av lån motsvarande 102 miljoner kronor.
 • Taxa för kommunalt avfall samt avfall som kommunen har ansvar för
  Kommunfullmäktige antog förslag till ny taxa för kommunalt avfall och avfall som kommunen har ansvar för. Den nya taxan ska börja gälla från och med den 1 april 2023 eller vid den tidpunkt som Kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.
 • Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Österåkers kommun Kommunfullmäktige beslutade om höjning av anläggningsavgift per lägenhet i taxan för den allmänna vatten- och
  avloppsanläggningen i Österåkers kommun med 39 800 kronor till 95 199 kronor. Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan.
  Taxans kostnadsnivå är i behov av justering för att finansiera Österåkers nya reningsverk i Margretelund.

Ta del av alla handlingar

Protokollet för Kommunfullmäktiges sammanträde den 6 februari anslås upp till två veckor efter sammanträdet. Här hittar du också samtliga handlingar för sammanträdet.

Publicerad:
Senast uppdaterad: