Ärenden som behandlades vid Kommunfullmäktige 24 april

illustration beslut, klubba

Här är ett urval av de beslutsärenden som behandlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 24 april.

Samtliga handlingar och sändning:

Du hittar samtliga ärenden med tillhörande handlingar via den här länken. Via länken kan du också ta del av sammanträdet i efterhand.

Beslutsärenden

Kommunfullmäktige fattade följande beslut:

  • Att godkänna Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2022
  • Att anta en hållbarhetspolicy för Österåkers kommun. Policyn slår bland annat fast att kommunen ställer sig bakom Agenda 2030 och att kommunens hållbarhetsarbete ska vara en framgångsfaktor som bidrar till högre kvalitet i arbetet, högre livskvalitet för invånarna och en mer attraktiv kommun.
  • Att godkänna bildandet av det helägda kommunala koncern- och moderbolaget Österåkers Stadshus AB. Bolaget ska ansvara för samordning av frågor rörande kommunens alla bolag.
  • Att godkänna att Österåkersvatten AB köper mark för ett nytt reningsverk i Östanå för en köpeskilling på 1 600 000 kr. Dagens reningsverk i Roslagskulla är uttjänat och läget är olämplig för om- och utbyggnad. Detta gör att behov av ett nytt reningsverk i Östanå är stort.
Publicerad:
Senast uppdaterad: